Les deduccions autonòmiques, les grans desconegudes

Quan arriba la Campanya de la Renda pot ser que pensem, i les deduccions autonòmiques? Però pot ser ja és massa tard, ja que no solament les hem de tindre presents en aquest moment concret sinó al llarg d tot l’any, més que res pels requisits que se sol·liciten per poder gaudir d’elles.

Com has de saber, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) encara sent un impost de caràcter estatal (exceptuant Navarra i Diputacions Forals Basques que tenen les seues pròpies Hisendes) té dos trams: un tram estatal i un tram autonòmic que totes les Comunitats Autònomes, exceptuant les anteriors, tenen les seues pròpies normes.

Depenent de la Comunitat Autònoma on tinguem fixada la nostra residència fiscal podrem aplicar unes deduccions o altres. Els trams autonòmics són aprofitats per les Comunitats per a incentivar les polítiques que elles consideren adequades.

En el nostre cas, ens centrarem en les de la Comunitat Valenciana i tenim les següents:

 • Adquisició de material escolar Comunitat Valenciana.

 • Adquisició d’habitatge habitual per a persones contribuents d’edat igual o inferior a anys.

 • Adquisició d’habitatge habitual per a persones amb diversitat funcional.

 • Lloguer de l’habitatge habitual.

 • Lloguer d’habitatge en altre municipi.

 • Ascendents majors.

 • Ajudes públiques a la maternitat.

 • Quantitats destinades a abonaments culturals.

 • Quantitats (procedents d’ajudes públiques) destinades a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual.

 • Conciliació del treball amb la vida familiar.

 • Contribuents amb dos o més descendents.

 • Diversitats funcional de la persona contribuent.

 • Donacions amb finalitat ecològica.

 • Donacions d’imports dineraris relatives a altres finalitats culturals.

 • Donacions destinades al foment de la llengua valenciana.

 • Donacions Patrimoni Cultural Valencià.

 • Família nombrosa o monoparental.

 • Despeses en escoletes o centres escolars.

 • Inversions per a l’aprofitament de fonts d’energia renovables en l’habitatge habitual.

 • Realització de tasques no remunerades en la llar.

 • Naixement o adopció d’un fill o filla amb diversitat funcional.

 • Naixement o adopció múltiples.

 • Naixement, adopció o acolliment familiar.

 • Obres de conservació o millora, sostenibilitat i accessibilitat de l’habitatge habitual.

Com es pot observar, es posa en valor el naixement de filles i filles, així com també fer donacions a entitats que protegeixen el patrimoni cultural i natural, així com a entintats que promouen la llengua pròpia.

Vine a AF Advocats i t’assessorarem sobre quina és la millor opció per aplicar-te les deduccions a les que tingues dret.

Continuar llegint

¿Sé lo que hicisteis? Firmat: L’Agència Tributària

El títol d’aquesta publicació ens recorda, als qui ja tenim una edat, a una pel·lícula de suspens de començaments de mil·lenni, on passaven una sèrie de desgràcies.

En aquest cas, la pròpia Agència Tributària “ens informa” amb el següent missatge:

Durant els anys anteriors vostè ha rebut rendes procedents d’altres països. L’Agència Tributària reb aquesta informació amb posteritat a la finalització de la campanya de la renda, raó per la qual la pot incloure en aquestes dades fiscals.”

Aquestes comunicacions les està enviant l’Agència Tributària a les persones contribuents sospitoses de ser titulars de comptes a l’estranger sense declarar, en el moment en què es descarreguen les seues dades fiscals. “Per aquest motiu –continua el missatge del fisc– li recordem que, en el cas d’haver-les percebut aquest any, haurà d’incloure-les en la seua declaració, així com qualsevol tipus de renda per la que haja de tributar i no conste en les dades fiscals.” L’Agència Tributària inclou aquesta advertència en la Campanya de la Renda 2018. El tipus impositiu de les rendes de l’estalvi oscil·la entre el 19% i el 23% depenent de la persona contribuent.

Per enviar aquestes recomanacions, els mitjans de comunicació informen que l’Agència Tributària està utilitzant un volum ingent de dades sobre comptes a l’estranger procedents de l’intercanvi automàtic d’informació bancària obtinguda a través de la firma de més d’un centenar de jurisdiccions. Així, l’Agència Tributària compta amb 1,6 milions de registres sobre comptes financeres d’altres països corresponents als anys 2016 i 2017. Segons els seus càlculs, les seues pretensions són eliminar possibles duplicitats. Els saldos dels comptes bancaris en l’estranger arriben als 457.000 milions d’euros que els i les contribuents espanyoles haurem de declarar.

L’Agència Tributària mateixa reconeix que es tracta d’informació que està per depurar. Per això, no es veu directament reflectit en les dades fiscals. A més a més, recorden que, si per error assenyalen a un o una contribuent que no té comptes a l’estranger, aquesta haurà d’ignorar el missatge.

És per aquest motiu que a AF ADVOCATS et recomanem que ens consultes i d’aquesta manera poder-te ajudar a realitzar la teva declaració de la renda conforme a la normativa vigent.

Continuar llegint

4 novetats de la campanya de la Renda 2018

La Renda 2018 no es cap excepció i inclou canvis que afecten a aquelles persones que estan obligades a declarar, com per exemple les prestacions per maternitat, entre altres casos. Les principals novetats de la Renda 2018 que afrontem aquest any són les següents:

1.- Obligació de declarar: augmenta el mínim exempt amb dos pagadors

Tindre dos pagadors pot afectar la teua obligació de presentar l’IRPF. Fins ara l’obligació de declarar la tenien les persones que superaven la suma de 12.000 euros ingressats a l’any i complien amb una sèrie de requisits concrets; a partir d’ara la quantitat per la qual una persona està obligada a declarar ascendeix a 12.643 euros, en el cas que tingues més d’un pagador i si has rebut més de 1.500 euros del segon o altres pagadors.

2.- Reducció per rendiments de treball

Una altra de les novetats fiscals introduïdes pels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2018 és l’augment de la reducció per rendiments de treball segons figura en l’article 20 de la Llei de l’IRPF.

El canvi afectarà a qui guanye menys de 16.825 euros bruts a l’any i no tinga rendes diferents del treball superiors a 6.500 euros sense incloure les rendes exemptes.

Segons l’Agència Tributària, les noves quantitats de la reducció per rendiments de treball que s’apliquen des del 5 de juliol de 2018 són les següents:

 • Persones que hagen guanyat menys de 13.115 euros treballant: podran aplicar una reducció de 5.565 euros anuals.

 • Persones que hagen guanyat entre 13.115 i 16.825 euros treballant: podran aplicar una reducció de 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment de treball i 13.115 euros anuals.

3.- Prestació per paternitat i maternitat, exempta de tributar

La sentència del 3 d’octubre de 2018 dictada pel Tribunal Suprem en contra del criteri d’Hisenda va acabar amb la disputa sobre com tributa la baixa per paternitat i maternitat en l’IRPF. Pots consultar-la ací.

El Tribunal Suprem va dictar que les prestacions de paternitat i maternitat abonades als progenitors han de considerar-se com rendes exemptes a efectes de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, tenint en compte que l’Agència Tributària les considerava com rendes del treball realitzades sense retenció, amb el conseqüent caos, tenint en compte les diverses situacions, que això suposava per a la declaració de l’impost.

4.- Deducció per maternitat: 1.000 euros més per despeses de l’escoleta

Aquesta nova deducció per despeses de l’escoleta per mares treballadores, amb fills i filles menors de 3 anys al seu càrrec, suma 1.000 euros als 1.200 euros anuals que elles ja reben i que com has de saber es pot cobrar per mesos anticipats a raó de 100€.

Ara les mares que hagen portat els seus fills o filles a una escoleta o centre d’educació autoritzat podran sumar aquests 1.000 euros addicionals a la renda. El factor fonamental per l’aplicació d’aquesta deducció és que el centre al que vagen els seus fills o filles haja realitzat la corresponent declaració davant l’Agència Tributària.

I és que tan sols les escoletes que estan registrades com a escoles d’educació infantil, és a dir, les que disposen de l’autorització autonòmica, han pogut fer-ho, mentre que les escoletes amb autorització municipal, però no autonòmica, s’han quedat fora.

Si vols més informació ací tens un article específic.

Aquestes són les principals novetats de la declaració de l’IRPF 2018 que comença el dia 2 d’abril. Per això et recomanem que vingues a AF ADVOCATS i t’ajudarem a realitzar la teua declaració de la renda conforme a la normativa vigent.

Continuar llegint

“La nova deducció de maternitat”: ampliació per despeses de custòdia en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats

Una de les novetats que es planteja aquest any és l’ampliació de les despeses de custòdia en escoletes oficials d’un màxim de 1.000 euros anuals.

Des de l’1 de gener de 2018, l’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals (fent un total de 2.200 anuals per descendent) quan la persona contribuent que tinga dret a la mateixa haguera satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats.

Requisits i condicions per aplicar l’increment addicional:

 • S’han de complir els requisits sobre persones beneficiàries i fills/es que donen dret a la deducció per maternitat.

 • A més, és necessari que la persona contribuent haja satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys.

Es consideren despeses de custòdia les quantitats satisfetes per la persona contribuent que complisquen les següents condicions:

 1. Que siguen satisfetes a escoletes o centres d’educació infantil autoritzats. El terme “autoritzats” ha d’entendre’s exigible tant a centres d’educació infantil, així com també a escoletes.

 2. Que s’abonen alguns dels següents conceptes:

  • La preinscripció i matrícula de menors de 3 anys.

  • L’assistència, en horari general i ampliat.

  • L’alimentació

 1. Que el seu abonament es corresponga a despeses que s’hagen produït per mesos complets.

 2. Que no tinguen per a la persona contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació d’allò disposat en l’article 42.3. b) o d) de la Ley del IRPF, és a dir, per:

  • La contractació directa o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d’educació infantil per als fills i filles dels seus treballadors i treballadores en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Ley IRPF].

  • La prestació del servei d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, a els fills i filles dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per un preu inferior al normal de mercat [Art, 42.3.b) Ley IRPF].

Cal destacar que a diferència de la deducció general per maternitat les persones contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada sinó que hauran de sol·licitar l’increment que corresponga directament en la declaració de l’IRPF. Ja saps, si vols informar-te d’esta nova deducció pots acudir a AF Advocats i t’ajudarem.

Continuar llegint

Per què hauries de revisar les dades fiscals de l’Agència Tributària? Les 4 errades més comuns en la Declaració de la Renda 2018

Com resa el nostre lema que seguim dia a dia, en AF Advocats estem per ajudar-te. Ja en plena campanya de la Renda 2018, t’expliquem algunes de les errades més comuns que comet l’Agència Tributària a l’hora de generar la nostra predeclaració, i sempre al seu favor.

El primer que cal que especificar és que les dades que ens mostra l’Agència Tributària són les dades que li arriben a través de la pròpia Administració, però això no significa que totes siguen correctes o que no s’hagen comès errades o omissions –sempre a favor de la Hisenda Pública-. És per això que vos deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb alguna de les persones expertes en la matèria d’AF Advocats.

1.- Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o minusvalidesa

Convé prestar especial atenció en els canvis en l’estat civil, aquests has d’aparèixer reflectits en l’esborrany, així com també les defuncions i, el més important, els naixements, ja que aquests comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. Igualment, han de tenir-se en compte les situacions de minusvalidesa tant personals com de familiars.

2.- Deduccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes per les persones contribuents i poden reportar-nos beneficis fiscals importants, que perdrem si no validem amb la suficient rapidesa l’esborrany o si no consultem amb una experta en la matèria. Normalment tenen a veure amb les despeses per ensenyament o estudis, o per determinats donatius o autoocupació. Cal a dir que les deduccions estatals per a famílies nombroses o amb descendents amb minusvalidesa escara són més desconegudes.

3.- La fi de la deducció per lloguer no és per a tots els casos

Si estàs pensant en canviar d’habitatge en lloguer, amb la signatura d’un nou contracte, es pot perdre fins a un màxim de 900 euros de la deducció estatal per arrendament d’habitatge habitual. La deducció pot seguir aplicant-se mitjançant un règim transitori per a tot aquells contractes signats abans del 31 de desembre de 2014.

4.- La deducció per compra d’habitatge encara està vigent

En el cas de la deducció per la compra d’habitatge habitual, aquesta solament ha desaparegut per a les persones contribuents que la van adquirir a partir de l’1 de gener de 2013. Hi ha que comprovar que aquesta deducció conste en la declaració, ja que en alguns casos, per errades de l’entitat financera, no figuren dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, per la qual cosa ens hem d’assegurar de si existeixen primes per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

Es per això que et recomanem contactar amb AF Advocats per ajudar-te a fer correctament la teua declaració de la Renda , d’aquesta manera t’assegures que et tornen tot allò que t’han de tornar, senzillament perquè és teu.

Continuar llegint