M’interessa presentar la declaració de la renda 2017?

Ja estem en plena campanya de la Renda 2017 i ens sorgeix la pregunta a tots: He de presentar la declaració de la renda 2017?

 

Sentim moltes vegades en els mitjans de comunicació que cada vegada hi ha menys gent que ha de presentar la declaració; açò es deu al fet que la pròpia Agència Tributària redueix els criteris perquè estigues obligat a presentar-la. Per exemple: que tingues uns rendiments del treball de 22.000 euros o 12.000 euros en alguns supòsits o que tingues unes rendes del capital immobiliari de més d’1.000 euros, entre uns altres.

 

Un exemple

Posem un exemple: únicament tinc un pagador (empresa) i els rendiments del treball són menors a 22.000 euros. He de fer la Renda? La resposta és senzilla: no tens l’obligació, però et recomanem que la faces. És molt possible que, encara que no estigues obligat —no superes els requisits d’obligatorietat— la teua empresa t’haja retingut un percentatge de la nòmina i estiga a poder de l’Estat.

 

Anem a diferenciar diversos escenaris amb dues variables molt simples que et faran comprendre millor la situació. La primera és determinar si estàs o no obligat a realitzar la declaració de la renda. La segona serà si la declaració ix a pagar o a retornar.

 

Escenari 1: No obligat i declaració a retornar. Est és el cas més típic amb el qual ens solem trobar. No estant obligat a realitzar la declaració, es presenta perquè l’Agència Tributària ens retorne els nostres diners.

Escenari 2: No obligat i declaració a pagar. En aquest cas, no presentarem la declaració perquè ix a pagar. La no presentació no comportarà cap sanció, mentre, no estiguem obligats a presentar-la.

Escenari 3: Obligat i declaració a retornar. Estem obligats a realitzar la presentació vulguem o no, per qualsevol motiu que determine la Llei. Ara bé, Hisenda realitzarà un ingrés al nostre favor de la quantitat resultant de la declaració.

Escenari 4: Obligat i declaració a pagar. Estem obligats a realitzar la presentació, vulguem o no, per qualsevol causa que determine la Llei. El resultat de la nostra declaració és a pagar. En aqueix cas, podrem realitzar-ho en un o dos terminis.

 

Per què creiem que l’Agència Tributària juga amb el llenguatge?

La resposta és molt senzilla, si no realitzes la declaració de la Renda i reclames els diners que la teua empresa t’ha retingut de la teua nòmina —i que ha ingressat prèviament a l’Agència Tributària— mitjançant la Declaració de la Renda, se’ls queda l’Estat. En el teu cas poden ser un centenar d’euros però, multiplicats per tots els contribuents del país, la quantitat ascendeix a molts milions d’euros.

 

Així que, atenció quan sentes que “cada vegada hi ha menys obligats a presentar la Renda”, ja que s’intenta que no es tramite i, per tant, l’Estat tinga un “benefici extra” per totes aquelles declaracions no presentades.

 

Com sempre, et recomanem que no confirmes mai l’esborrany sense consultar prèviament amb un expert, ja que pot contenir multitud d’errors. Per açò, en AF Advocats posem a la teua disposició el nostre equip de professionals per a ajudar-te amb la teua declaració de la Renda 2016.

Continuar llegint

Les deduccions estatals i autonòmiques, les grans desconegudes

Quan arriba la Campanya de la Renda sempre ens acordem de les deduccions estatals i autonòmiques, però durant l’any cal tenir-les molt en compte, sobretot pels requisits que se sol·liciten per a poder accedir a elles.

 

Hi ha dos tipus de deduccions estatals, les vigents i les que ja estan a extingir -règim transitori que diu la normativa-. Les del règim transitori principalment eren les de “compra de primer habitatge” i les de “lloguer de l’habitatge habitual” ambdues desaparegudes des de l’1 de gener de 2013 i 2014 respectivament.

 

Actualment, de les estatals existeixen 5 deduccions aplicables: maternitat, ascendent amb discapacitat, descendent amb discapacitat, família nombrosa i família monoparental. Aquestes deduccions ascendeixen a la suma de 1200 euros anuals amb la possibilitat de cobrar anticipadament a raó de 100 euros mensuals, si es compleixen una sèrie de requisits que estipula la normativa.

 

Respecte l’autonòmiques dir que cada comunitat autònoma té les seues (excepte Navarra i Diputacions Forals Basques que tenen la seua pròpia Hisenda), en el nostre cas ens centrarem en les de la Comunitat Valenciana.

 

– Adquisició de material escolar Comunitat Valenciana.

– Adquisició d’habitatge habitual per contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys.

– Adquisició d’habitatge habitual per persones amb discapacitat.

– Arrendament de l’habitatge habitual.

– Arrendament d’habitatge en diferent municipi.

– Ascendents majors.

– Ajudes públiques a la maternitat.

– Quantitats destinades a abonaments culturals.

– Quantitats (procedents d’ajudes públiques) destinades a adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual.

– Conciliació del treball amb la vida familiar.

– Contribuents amb dos o més descendents.

– Discapacitat del contribuent.

– Donacions amb finalitat ecològica.

– Donacions d’imports dinerarios relatives a altres finalitats culturals

– Donacions destinades al foment de la llengua valenciana.

– Donacions Patrimoni Cultural Valencià.

– Família nombrosa o monoparental.

– Despeses en guarderies i centres escolars.

– Inversions per a aprofitament de fonts d’energia renovables en habitatge habitual.

– Realització de labors no remunerades en la llar.

– Naixement o adopció d’un fill amb discapacitat.

– Naixement o adopció múltiples.

– Naixement, adopció o acolliment familiar.

– Obres conservació o millora, sostenibilitat i accessibilitat habitatge habitual.

 

Acudeix a AF Advocats i t’assessorarem sobre la millor opció per a aplicar-te les deduccions a les quals tingues dret.

Continuar llegint

No faces el “DIY (Do It Yourself)” a la teua Declaració de la Renda

Primer de tot per definir que és el “DIY (Do It Yourself)”. La traducció a la nostra llengua és “Fes-ho el teu mateix” i s’ha posat de moda en el món dels tutorials d’internet i especialment, en Youtube.

 

Igual que nosaltres no ens realitzaríem una operació d’apendicitis i aniríem directament al metge, la Declaració de la Renda deixa-la en mans d’un expert, i així t’evitaràs molts maldecaps.

 

Una gran part de persones pensen i creuen que la Declaració de la Renda és una cosa “fàcil i senzilla”, i gens més lluny de la realitat, la pròpia Declaració de la Renda és l’impost més important per a una persona física, doncs és el que més li interessa a la Hisenda Pública recaptar.

 

L’Agència Tributària posseeix multitud de dades nostres, sense nosaltres ser plenament conscients d’açò, i clar, un error o una mala declaració no pot ocasionar molts maldecaps. O pot ser que les dades que posseïsca no siguen correctes, i nosaltres hàgem de rectificar a la pròpia Agència Tributària.

 

A més, si us feu la Declaració de la Renda vosaltres us arrisqueu a perdre les deduccions estatals o autonòmiques en cas de tenir dret, i poden significar molts euros de la vostra butxaca.

 

Per tant, si no vols sorpreses, veuen a AF Advocats i et farem la Declaració de la Renda amb totes les garanties que et retornen tot el que corresponga.

Continuar llegint

Quan et beneficia no presentar la renda -encara que t’isca a retornar-?

Espere que el lector no pense que m’haja tornat boig, però el que els vaig a explicar és totalment cert, i no és per res il·legal. En AF Advocats defensem la Hisenda Pública però açò no vol dir que “siguem borinots” com diu una cadena d’electrònica.

 

Es preguntaren com pot ser açò? Doncs la resposta és ben senzilla, a l’hora de realitzar la declaració de la renda, no solament haurem d’observar la renda del obligat tributari sinó de tota la unitat familiar. I ací ja els done la pista, cal estar ben atents als ascendents i descendents.

 

Hem de remetre’ns a la normativa tributària, però a grans trets el que diu sobre els ascendents i descendents és que hi haja una relació sanguínia (o adopció), que convisquen i formen part de la unitat familiar a més que aquests no tinguen rendes superiors a 8.000 euros, o que no presenten declaració amb rendes superiors a 1.800 euros. Advertir que hem d’excloure d’aquests càlculs les quantitats exemptes de l’impost.

 

I esta és la raó perquè hàgem de valorar, si es donen els requisits enumerats anteriorment respecte un ascendent/descendent, que puguem incloure’ls en la nostra declaració a l’efecte de tributar en menor mesura.

 

Els informe que la Renda estipula uns mínims d’ingressos respecte de la persona, o respecte als desdendents, si els tenen -fins i tot varia depenent de l’edat d’aquests- així com per ascendents, o en últim lloc si es té algun tipus de discapacitat. En incloure’s dins de la mateixa unitat familiar, dita mínima ascendirà i per tant, la quantitat “mínima” de l’impost serà menor.

 

I per a mostra un botó. Un matrimoni en el qual la filla menor de 25 anys conviu amb els pares. La mare té un pagador i no superar els 22.000 euros de rendes del treball, el pare té una discapacitat major del 65% i una paga contributiva de 6.000 euros anuals. La filla té unes rendes del treball que ascendeixen a 20.000 euros. Els progenitors tenen una imposició a termini que els genera una renda de 30 euros anuals a cadascun.

 

En el calcule que vam fer respecte del matrimoni eixia una quantia a retornar en declaració conjunta d’uns 200 euros; de manera individual a la mare li eixia a pagar uns 300 euros mentre que al pare li retornaven les escasses retencions de la imposició a termini. Així que decidim, que els pares no presentaren declaració doncs la progenitora no es trobava obligada i el pare no li eixia a compte. Però ací la “jugada” incloem al pare amb discapacitat en la declaració de la filla, i aquesta a més de pujar-li considerablement el mínim personal de l’impost, se li va poder aplicar la deducció per ascendent amb discapacitat -doncs compleix amb els requisits que marca l’impost- i per tant, li corresponen a més 1.200 euros per la deducció estatal.

 

Nosaltres et convidem a contactar amb AF Advocats perquè t’assessorem en la millor manera de realitzar la renda.

Continuar llegint

Per què hauries de revisar l’esborrany de la Renda? 10 errors habituals

Com bé diu el nostre lema, que seguim dia rere dia, en AF Advocats estem per ajudar-te. A punt de començar la campanys de la Renda 2016, t’expliquem ací alguns dels errors més comuns que comet l’Agència Tributària al generar el nostre esborrany, i sempre al seu favor.

El primer que cal especificar és que l’esborrany que envia l’Agència Tributària se confecciona amb les dades que li arriben de la pròpia Administració, però això no vols dir que tots siguen correctes o que s’hagen comés errors o omissions —sempre en favor de l’Hisenda Pública—, pel que vos deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb algun dels experts d’AF Advocats.

1. Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o discapacitació.

Convé prestar atenció a que els canvis en l’estat civil es mostren reflectits a l’esborrany, així com a les defuncions i, sobre tot, els naixements, ja que comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. De la mateixa manera, han de tindre’s en compte les situacions de discapacitació tant personals com familiars.

2. Declaració individual o conjunta?

A l’hora de fer la declaració de la renda cal triar sempre tributar per l’opció més avantatjosa per l’economia familiar, tot i que l’AEAT haja marcat ja prèviament la casella que crega convenient. És a dir, si estàs cassat cal analitzar si és més beneficiós fiscalment fer-la de forma individual o conjunta. De la mateixa manera, en els casos de separació o divorci han de refelectir-se les pensions compensatòries entre cònjuges i les anualitats per aliments dels fills sempre que no hi haja dret a percebre mínims per descendents, ja que ambdues augmenten l’import a tornar.

3. Deducccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes pels contribuents i poden reportar-nos importants beneficis fiscals que perdrem si validem apressa l’esborrany. Normalment tenen a veure amb les despeses d’ensenyança o estudis, per deteminats donatius o l’auto ocupació. Encara més desconegudes són les deduccions estatals per famílies nombroses o amb descendents amb minusvalidesa.

4. La fi de la declaració per llogue no és per a tots els casos

Si estàs pensant encanviar de vivenda en lloguer, amb la firma d’un nou contracte es poden perdre fins a un màxim de 909 euros de la deducció estatal per arrendament de vivenda habitual. La deducció se pot seguir aplicant mitjançant un regim transitori per aquells contractes firmats prèviament al 31 de desembre de 2014.

5. La deducció per compra de vivenda encara continua vigent

En el cas de la deducció per compra de vivenda habitual, només ha desaparegut per als contribuents que van adquirir-la a partir de l’1 de gener de 2013. Cal comprovar que esta deducció consta en la declaració, ja que en alguns casos, per error de l’entitat financera, no figuren totes les dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, pel que hem d’assegurar-nos de si existeixen primes per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

6. Rendiment del treball

Respecte als ingressos, poden existir-ne alguns que no consten a l’esborrany, com és el cas dels pensionistes retornats que cobren de la Seguretat Social estrangera, que envia les dades a l’Administració espanyola amb prou retard, o el de les treballadores de la llar. Algunes despeses han de ser incloses directament pel contribuent, com les quotes sindicals, les despeses en defensa jurídica, així com la indicació de que, estant desocupat, s’ha acceptat un treball que haja obligat a canviar el municipi de residència o si és un treballador amb discapacitat.

7. Vivendes i locals

Les vivendes i locals buits generen el que denominem imputació de rendes immobiliàries, un hipotètic ingrés que s’estima en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. Cal comprovar que estes imputacions són correctes donat que, de vegades, l’Agència Tributària inclou vivendes que ja no són de la nostra propietat, en les que viu l’excònjuge o que s’imputen únicament només a un dels cònjuges.

8. Guanys patrimonials. Especial atenció al Pla PIVE

Has comprat un cotxe en 2016 i t’has acollit al Pla PIVE? Doncs tens l’obligació de realitzar la Renda en 2016. En moltes ocasions, els contribuents obliden declarar els guanys patrimonials, el que fa que tinga que ser l’Agència Tributària qui les liquide després, el que porta com a conseqüència una corresponent sanció. Açò sol passar, sobretot, amb les vendes d’immobles o accions oficials del Pla PIVE per la compra d’un vehicle o amb les ajudes per compra de vivenda.

9. Donacions

Altres deduccions importants que de vegades no s’inclouen en l’esborrany són les de afiliació a algun partit polític o les corresponents a donatius, tot i que estes últimes ja deuen constar en l’esborrany o en en les dades fiscals, doncs els receptors han de presentar la corresponent declaració.

10. Pla de pensions

Encara que la gestora del Pla de Pensions ha de subministrar estes dades a l’Agència Tributària perquè les incloga en l’esborrany, és important comprovar que són correctes. S’han de tindre en compte les reduccions que, transitòriament, s’han aprovat si es rescata en forma de capital, bé per jubilació, invalidesa, dependència, desocupació de llarga durada, malaltia greu i, amb caràcter temporal des del 15 de maig de 2013 fins al 14 de maig de 2017, per un procediment d’execució sobre la vivenda habitual.

 

Es per això que et recomanem contactar amb AF Advocats perquè t’ajudem a realitzar correctament la teua declaració de la Renda i estigues segur que et tornen tot el que t’han de tornar.

Continuar llegint