" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: juliol de 2015

Avançament de les mesures fiscals en el RD 9/2015

Dijous passat 2 de juliol, el President del Govern, Mariano Rajoy, de forma sorprenent, en un fòrum econòmic a Madrid, va comunicar a l’opinió pública que anava a entrar en vigor una sèrie de novetats fiscals amb beneficis per al contribuent. No ha sigut fins a dissabte passat 11 de juliol quan el govern ha promulgat el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol (d’ara endavant, RDL), de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Tal com es desprén de l’exposició de motius d’este RDL, a causa de la millora de les perspectives macroeconòmiques i a l’augment de la recaptació, “resulta aconsellable accelerar la implantació d’alguna de les mesures de la reforma tributària, avançant el calendari inicialment dissenyat, de manera que s’incremente la rebaixa impositiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2015. L’impacte automàtic de l’aprovació d’una nova tarifa de l’impost, a través del sistema de retencions i ingressos a compte, incrementarà la liquiditat disponible per als contribuents al llarg del segon semestre d’enguany, en una quantia que s’estima en mil cinc-cents milions d’euros”.

En relació amb l’IRPF, la principal mesura adoptada per a l’any 2015 és l’aprovació d’una nova escala general estatal aplicable des d’1 de gener de 2015, quedant el tipus marginal mínim en el 19,5% i el màxim en el 46% (anteriorment, 20% i 47%). Així mateix, des d’1 de gener de 2015, en l’escala de l’estalvi es redueixen els tipus marginals de cada tram al mig punt, situant-se en el 19,5%, 21,5% i 23,5%. Estes escales, tindran efectes en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2015 (que haurà de presentar-se al juny de 2016).

Addicionalment, per a anticipar la baixada fiscal, el govern ha promulgat uns nous percentatges de retenció que permetran al contribuent tenir major renda disponible.

Conseqüentment, es rebaixa al mig punt percentual el tipus aplicable per al càlcul de les retencions del treball per als rendiments que s’abonen a partir del 12 de juliol o, a opció del pagador, a partir de l’1 d’agost. El percentatge de retenció aplicable als rendiments d’activitats professionals en general que se satisfacen a partir del 12 de juliol serà del 15%, amb independència del nivell d’ingressos, i del 7% durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional.

Igualment, a partir del 12 de juliol, el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable a les rendes de l’estalvi i altres rendes subjectes a retenció queda fixat en el 19,5% (anteriorment, 20%). Finalment, en relació amb el IS a partir del 12 de juliol, el tipus de retenció aplicable serà del 19,5%.

En AF Advocats, som experts assessors en matèria fiscal, per la qual cosa davant el gran nombre de canvis normatius, podem ser-li de gran utilitat tant si és vostè persona física com si té una societat, evitant-li sorpreses desagradables amb l’Agència Tributària o ajudant-li a optimitzar la fiscalitat.

Read more

L’estafa de Gowex: Breu reflexió fiscal

Senyors, açò és Espanya, no podem fiar-nos de res ni de ningú. La CNMV no supervisa, BME no supervisa, les cases d’anàlisis no supervisen, l’auditor falseja els comptes de connivència amb un presumpte estafador: el “Sr” Jenaro García, capdavanter de l’ètica i el bon fer (note’s la ironia).

Efectuat el lament preceptiu, convé que els afectats prenguem decisions. Des d’un punt de vista jurídic, descartaria el plànol mercantil i civil, reservant-me el penal per allò de l’orgull de veure a el “Sr” i presumptament la resta de consellers, assegut en el banc dels acusats.

Ara bé, des del punt de vista tributari, existeixen alguns mecanismes legals que poden ajudar a pal·liar fiscalment estafa escomesa per el “Sr” i els seus sequaços.

Efectivament, si bé les accions es troben suspeses de cotització (i previsiblement no tornen a cotitzar en el mig termini), cap la possibilitat de transmetre-les a un tercer generant-se la pèrdua corresponent en seu del transmitent. Si les accions van ser adquirides en un termini inferior a l’any de la transmissió, esta pèrdua serà susceptible de compensació en la base general (amb el límit del 10% de la base general). Si s’han mantingut en el patrimoni del contribuent més d’un any, es compensaran en la base de l’estalvi. Este tractament fiscal que seria el que resultaria d’aplicació case d’efectuar-se la transmissió durant l’any 2014. En cas d’efectuar-se la transmissió durant l’exercici 2015, atenent al tenor literal de l’avantprojecte que modificarà la Llei de l’IRPF, independentment del lapse temporal que les accions hagen romàs en el patrimoni del contribuent, el rendiment negatiu serà susceptible de compensació en la base de l’estalvi.

Amb la norma fiscal en la mà i les previsibles modificacions, convé plantejar-se:

Venc en el 2014 en 2015 o espere? Tindré suficients rendiments de la base de l’estalvi per a compensar la pèrdua? Podré compensar la pèrdua atenent als límits que resulten d’aplicació?

En qualsevol cas, han d’analitzar-se les circumstàncies patrimonials de cada afectat per a estudiar què tipus d’operació resulta més convenient, atenent a la complexitat de la norma (com no podia ser d’una altra manera en l’ordenament jurídic tributari patri), ja que mitjançant la correcta planificació fiscal de la transmissió de les accions pot obtenir-se un substancial estalvi fiscal.

Read more