" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: octubre de 2016

Com i qui pot separar-me o divorciar-me?

Com ja hem dit en altres articles, l’encarregat d’atorgar la separació o el divorci és el jutge, ja que s’ha de dictar per sentència judicial, però sabies que un notari pot separar-te o divorciar-te?

És així des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, en la que se modifiquen una sèrie d’articles del Codi Civil. Suposa un pas endavant en aquest tipus d’actes en els que la intervenció d’un jutge no es fa necessària.

Però és important tindre en compte que el notari no pot decretar qualsevol tipus de divorci. La Llei, en el seu afany garantista, limita les competències del fedatari públic a una sèries de divorcis molt concrets:

  1. Divorcis de mutu acord.
  2. Aportació del conveni regulador (mínims recollits en l’article 90 del Codi Civil).
  3. Sense fills menors o amb la capacitat modificada judicialment que depenguen dels seus progenitors.

És més, en casos d’existir majors d’edat que conviuen amb els seus progenitors, deuran prestar també el seu consentiment per al divorci. Destaquem que també es fa necessària la intervenció d’un advocat en el divorci davant un notari i que aquest serà l’encarregat de redactar el Conveni Regulador i ratificar-lo en presència dels cònjuges davant el notari. Per a qualsevol tipus de divorci s’haurà d’acudir necessàriament als tribunals.

En conclusió, la llei introdueix en el nostre ordenament una figura nova en la que un fedatari públic pot realitzar un divorci.

El legislador ha sigut pragmàtic en aquest sentit per no saturar més encara els jutjats de família i estableix que per aquests divorcis “senzills”, una persona aliena a l’Administració de Justícia pot decretar el divorci, i d’aquesta manera no saturar més els ja enforfoguits jutjats.

Tens més dubtes? No saps com iniciar el procés o quina és la millor opció? Posa’t en contacte amb nosaltres o visita’ns. T’assessorem, perquè les coses no tenen per què ser tan difícils.

Read more

Què necessite per separar-me o divorciar-me?

Ja tenim clares les diferències entre separació i divorci, però la pregunta següent és: Què necessite per poder divorciar-me o separar-me?

La primera qüestió que hem de tindre clara és si el procés s’inicia de mutu acord o contenciós. Què hi volem dir? Molt fàcil: una separació o divorci de mutu acord serà un tràmit més senzill i ràpid per a les dos partes. La butxaca també ho notarà: aquest tipus de procés és més econòmic perquè es poden compartir despeses entre les dues parts.

Quan parlem d’una separació o divorci contenciosos, pel propi significat (en contra de) podrem deduir que serà un procés llarg, complicat i prou més car per les dues parts.

Així, quan ja hem decidit quin camí escollim, hem de conèixer els requisits essencials que determina el Codi Civil.

Els dos requisits que s’exigeixen per divorciar-se o separar-se

  1. Haver contret matrimoni per qualsevol mitjà legalment acceptat.
  2. Que hagen transcorregut tres mesos des de la celebració del mateix.

 

Així, si un cònjuge o ambdós volen separar-se o divorciar-se només han de complir amb aquests dos requisits, ja que en l’actualitat no són necessàries ni les causes (motius pels que trencar el matrimoni), ni el consentiment de l’altre cònjuge.

Tens més dubtes? No saps com iniciar el procés o quina és la millor opció? Posa’t en contacte amb nosaltres o visita’ns. T’assessorem, perquè les coses no tenen per què ser tan difícils.

Read more

6 diferències entre separació i divorci

De vegades usem “divorci” i “separació” com sinònims. Són el mateix? Podríem dir que el divorci va un pas més enllà de la separació.

El Codi Civil —la norma bàsica que regula l’ordenament privat de les persones— especifica que la separació és «la suspensió de la vida comuna dels casats, i cessa la possibilitat de vincular béns de l’altre cònjuge en l’exercici de la potestat domèstica». El divorci, a més dels efectes de la separació, afegeix la dissolució del vincle matrimonial, que és el que possibilitarà que en un futur qualsevol dels dos cònjuges puga tornar a casar-se.

En ambdós casos i perquè tinga efectes a tercers, la resolució ha de ser acordada per sentència judicial, ja que tenim que diferenciar-ho de la separació de fet, que es produeix quan els dos cònjuges cessen la convivència, encara que no genera efectes legals front a tercers.

6 punts clau

  • El divorci posa fi al matrimoni i dissol el vincle matrimonial, la separació no.
  • La separació i el divorci s’obtenen per sentència judicial perquè produixca efectes legals front a tercers des del moment de la sentència.
  • La separació només produeix l’efecte de separació de béns des de la sentència; el divorci produeix la dissolució del règim econòmic matrimonial.
  • Com el vincle matrimonial no es dissol en la separació, els cònjuges no poden tornar a contraure matrimoni; com en el divorci sí es dissol el vincle matrimonial, els cònjuges —si s’escau— podrien tornar a contraure matrimoni, entre ells o amb altres persones.
  • Tant en la separació com en el divorci se tenen en compte les mesures al respecte de la cura dels fills, guarda i custòdia, despeses de manteniment, l’ús de la residència, etc.

Tens més dubtes? No saps com iniciar el procés o quina és la millor opció? Posa’t en contacte amb nosaltres o visita’ns. T’assessorem, perquè les coses no tenen per què ser tan difícils.

Read more