" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: abril de 2017

Per què hauries de revisar l’esborrany de la Renda? 10 errors habituals

Com bé diu el nostre lema, que seguim dia rere dia, en AF Advocats estem per ajudar-te. A punt de començar la campanys de la Renda 2016, t’expliquem ací alguns dels errors més comuns que comet l’Agència Tributària al generar el nostre esborrany, i sempre al seu favor.

El primer que cal especificar és que l’esborrany que envia l’Agència Tributària se confecciona amb les dades que li arriben de la pròpia Administració, però això no vols dir que tots siguen correctes o que s’hagen comés errors o omissions —sempre en favor de l’Hisenda Pública—, pel que vos deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb algun dels experts d’AF Advocats.

1. Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o discapacitació.

Convé prestar atenció a que els canvis en l’estat civil es mostren reflectits a l’esborrany, així com a les defuncions i, sobre tot, els naixements, ja que comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. De la mateixa manera, han de tindre’s en compte les situacions de discapacitació tant personals com familiars.

2. Declaració individual o conjunta?

A l’hora de fer la declaració de la renda cal triar sempre tributar per l’opció més avantatjosa per l’economia familiar, tot i que l’AEAT haja marcat ja prèviament la casella que crega convenient. És a dir, si estàs cassat cal analitzar si és més beneficiós fiscalment fer-la de forma individual o conjunta. De la mateixa manera, en els casos de separació o divorci han de refelectir-se les pensions compensatòries entre cònjuges i les anualitats per aliments dels fills sempre que no hi haja dret a percebre mínims per descendents, ja que ambdues augmenten l’import a tornar.

3. Deducccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes pels contribuents i poden reportar-nos importants beneficis fiscals que perdrem si validem apressa l’esborrany. Normalment tenen a veure amb les despeses d’ensenyança o estudis, per deteminats donatius o l’auto ocupació. Encara més desconegudes són les deduccions estatals per famílies nombroses o amb descendents amb minusvalidesa.

4. La fi de la declaració per llogue no és per a tots els casos

Si estàs pensant encanviar de vivenda en lloguer, amb la firma d’un nou contracte es poden perdre fins a un màxim de 909 euros de la deducció estatal per arrendament de vivenda habitual. La deducció se pot seguir aplicant mitjançant un regim transitori per aquells contractes firmats prèviament al 31 de desembre de 2014.

5. La deducció per compra de vivenda encara continua vigent

En el cas de la deducció per compra de vivenda habitual, només ha desaparegut per als contribuents que van adquirir-la a partir de l’1 de gener de 2013. Cal comprovar que esta deducció consta en la declaració, ja que en alguns casos, per error de l’entitat financera, no figuren totes les dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, pel que hem d’assegurar-nos de si existeixen primes per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

6. Rendiment del treball

Respecte als ingressos, poden existir-ne alguns que no consten a l’esborrany, com és el cas dels pensionistes retornats que cobren de la Seguretat Social estrangera, que envia les dades a l’Administració espanyola amb prou retard, o el de les treballadores de la llar. Algunes despeses han de ser incloses directament pel contribuent, com les quotes sindicals, les despeses en defensa jurídica, així com la indicació de que, estant desocupat, s’ha acceptat un treball que haja obligat a canviar el municipi de residència o si és un treballador amb discapacitat.

7. Vivendes i locals

Les vivendes i locals buits generen el que denominem imputació de rendes immobiliàries, un hipotètic ingrés que s’estima en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. Cal comprovar que estes imputacions són correctes donat que, de vegades, l’Agència Tributària inclou vivendes que ja no són de la nostra propietat, en les que viu l’excònjuge o que s’imputen únicament només a un dels cònjuges.

8. Guanys patrimonials. Especial atenció al Pla PIVE

Has comprat un cotxe en 2016 i t’has acollit al Pla PIVE? Doncs tens l’obligació de realitzar la Renda en 2016. En moltes ocasions, els contribuents obliden declarar els guanys patrimonials, el que fa que tinga que ser l’Agència Tributària qui les liquide després, el que porta com a conseqüència una corresponent sanció. Açò sol passar, sobretot, amb les vendes d’immobles o accions oficials del Pla PIVE per la compra d’un vehicle o amb les ajudes per compra de vivenda.

9. Donacions

Altres deduccions importants que de vegades no s’inclouen en l’esborrany són les de afiliació a algun partit polític o les corresponents a donatius, tot i que estes últimes ja deuen constar en l’esborrany o en en les dades fiscals, doncs els receptors han de presentar la corresponent declaració.

10. Pla de pensions

Encara que la gestora del Pla de Pensions ha de subministrar estes dades a l’Agència Tributària perquè les incloga en l’esborrany, és important comprovar que són correctes. S’han de tindre en compte les reduccions que, transitòriament, s’han aprovat si es rescata en forma de capital, bé per jubilació, invalidesa, dependència, desocupació de llarga durada, malaltia greu i, amb caràcter temporal des del 15 de maig de 2013 fins al 14 de maig de 2017, per un procediment d’execució sobre la vivenda habitual.

 

Es per això que et recomanem contactar amb AF Advocats perquè t’ajudem a realitzar correctament la teua declaració de la Renda i estigues segur que et tornen tot el que t’han de tornar.

Read more

3 passos per obtenir les dades fiscals

Estem en plena campanya de la Renda 2016. No saps com obtenir les teues dades fiscals/ esborrany?

L’Agència Tributària no posa dificultats per obtindre estes dades i, tot i que els passos són senzills, haurem de distingir entre dos casos: si l’any anterior vam fer la declaració o no, per poder accedir a ells i modificar-los.

 

SÍ vaig presentar la declaració de la renda l’any passat 

En este cas, necessitarem:

 1. DNI del contribuent
 2. Cognom del contribuent
 3. Casella 440 de la declaració de la renda 2015

Amb estes dades, ja podem accedir a Renta WEB, descarregar les dades fiscals i modificar-les, si és el cas, en la declaració de la renda 2016.

NO vaig presentar la declaració de la renda l’any passat

En este cas, per poder obtenir les dades fiscals podrem optar per dues vies

 • Amb datos personales
  1. DNI del contribuent
  2. Cognom del contribuent
  3. Número de compte bancari (ja operatiu al 2016) a nom del contribuent.
 • Acreditar-nos electrònicament (Certificat Digital) davant l’Agència Tributària per poder descarregar-nos les dades fiscals.

Què certificats són vàlids i on podem obtenir-los? Podrem obtenir-los amb qualsevol certificat electrònic reconegut per l’Agència Tributària, que poden ser:

 • Certificat FNMT (expedit a través de la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)
 • Certificat ACCV (aconseguix-lo en la teua oficina PROP més pròxima)
 • DNI Electrònic (activant el teu DNI en qualsevol comissaria de Policia Nacional)
 • Clau PIN (sol·licita-la al web de la pròpia Agència Tributària)

 

Vine a AF Advocats i t’informarem sense compromís d’on aconseguir-los. En AF advocats estem per ajudar-te, també amb la teua declaració de la renda.

Read more

M’interessa presentar la declaració de la renda 2016?

Ja estem en plena campanya de la Renda 2016 i tots tenim el mateix dubte: He de presentar la declaració de la renda 2016?

Moltes voltes sentim als mitjans de comunicació que cada volta hi ha menys persones que ha de presentar la declaració; açò és degut a que la pròpia Agència Tributària redueix els criteris perquè estigues obligat a presentar-la. Per exemple: que tingues uns rendiments del treball de 22.000 euros o 12.000 euros en alguns supòsits, o que tingues unes rendes del capital immobiliari de més de 1.000 euros, entre d’altres.

 

Un exemple

Posem un exemple: únicament tinc un pagador (empresa) i els rendiments del treball són menos de 22.000 euros. He de fer la Renda? La resposta és senzilla: no tens l’obligació, però et recomanem que la faces. És molt possible que, tot i que no estigues obligat —no superes els requisits de obligatorietat— la teua empresa t’haja retingut un percentatge de la nòmina i estiga en poder de l’Estat.

Anem a diferenciar diferents escenaris amb dues variables molt simples que t’ajudaran a comprendre millor la situació. La primera és determinar si estàs o no obligat a realitzar la declaració de la renda. La segona serà si la declaració ix a pagar o a tornar.

Escenari 1: no obligat i declaració a tornar. Este és el cas més típic amb el que ens trobem. No estant obligat a fer-la, se presenta per tal que l’Agència Tributparia ens torne els nostres diners.

Escenari 2: no obligat i declaració a pagar. En este cas, no presentarem la declaració perquè ix a pagar. La no presentació no comportarà cap sanció, sempre que no estiguem obligats a presentar-la.

Escenari 3: obligat i declaració a tornar. Estem obligats a realitzar la presentació vulguem o no, per qualsevol motiu determinat per Llei. Ara bé, Hisenda realitzarà un ingrés al nostre favor de la quantitat resultant de la declaració.

Escenari 4: obligat i declaració a pagar. Estem obligats a realitzar la presentació, vulguem o no, per qualsevol supòsit determinat per la Llei. En este cas, el resultat de la nostra declaració és a pagar. Podrem pagar-ho en una o dues vegades.

 

Per què creiem que l’Agència Tributària juga amb el llenguatge? La resposta és molt senzilla: si no fas la declaració de la renda i reclames els diners que la teua empresa t’ha retingut en la nòmina —i que ha ingressat prèviament a l’Agència Tributària— mitjançant la declaració de la renda, s’ho queda l’Estat. En el teu cas, poden ser un centenar d’euros però, multiplicats pels de tots els contribuents, la quantitat ascendeix a molts milions d’euros.

Així que, compte quan veges allò de que “cada volta hi ha menys persones obligades a presentar la Renda”, ja que s’intenta que no es tramite i, per tant, l’Estat tinga un “benefici extra” per totes aquelles declaracions no presentades.

Com sempre, et recomanem que no confirmes mai l’esborrany sense consultar prèviament amb un expert, ja que pot contindre moltíssims errors. Per això, en AF Advocats, posem a la teua disposició el nostre equip de professionals per ajudar-te amb la teua declaració de la renda 2016.

Read more

2 novetats importants en la campanya de la Renda 2016

L’any passat tinguérem importants novetats respecte a la declaració de la Renda. Este any, les novetats són menys en quantitat, però no menys importants. T’aconsellem que consultes amb els professionals d’AF Advocats perquè t’ajuden a confeccionar la teua declaración de la Renda 2016.

Quines són les principals novetats?

Desaparició del programa PADRE.

Durant anys i anys hem presentat la declaració de la renda a través del programa PADRE, acrònim de “Programa d’Ajuda per a la Declaració de la Renda”. L’any passat es va introduir la plataforma electrònica Renda WEB per a la majoria de declaracions, excepte per a aquells que realitzaven Activitats Econòmiques. Este any, des de l’Agència Tributària, s’ha optat per eliminar PADRE i passar a tots els contribuents a la plataforma electrónica Renta WEB.

Novetats en la deducció estatal per família nombrosa

Introduïda l’any passat, la deducció estatal per ser membre d’una família nombrosa contempla alguns canvis per a la campanya de la Renda 2016.

Els contribuents que no estiguen obligats a presentar declaració podran cedir el dret a la deducció en favor d’un altre contribuent que tinga dret respecte al mateix descendent, ascendent o família nombrosa. A més a més, l’Agència Tributària ha habilitat un model per regularitzar les deduccions cobrades en excés.

Els models habilitats són el 121 i 122, perquè els contribuents que no estiguen obligats a presentar declaració puguen cedir la seua deducció a un altre beneficiari. Si en una família nombrosa un dels progenitors treballa (és necessari cotitzar a la Seguretat Social) però no ha de presentar declaració per guanyar menys de 22.000 euros a l’any, pot cedir el dret a deducció a l’altre progenitor i evitar el tràmit de la declaració.

Dubtes?

És millor que et poses en contacte amb nosaltres si no estàs segura de si t’afecta algun dels canvis o de la resta del tràmit de presentació de la declaració 2016. Estem en Ontinyent, però pots consultar-nos des de qualsevol lloc a través d’internet. Estem per ajudar-te!

Read more

Les 4 dates clau per a la declaració de la renda 2016

S’aproxima abril i, com tots els anys, amb ell arriba la campanya de la renda. És hora de ajustar comptes amb l’Agència Tributària, tant per pagar com perquè ens tornen tot el que ens han retingut de més.

Seguint el nostre lema “Estem per ajudar-te”, et detallem les 4 dates més importants que has de tindre en compte si vols fer la Declaració de la Renda 2016 amb nosaltres.

5 d’abril: Inici de la campanya

La campanya de la Renda 2016 comença el dimecres 5 d’abril de 2017. A partir d’eixe dia podrem sol·licitar l’esborrany, confirmar-lo o fer les modificacions corresponents en “Renta web”. Des d’este dia podràs passar per AF Advocats i t’ajudarem a confeccionar la teua declaració.

26 de juny de 2017

Últim dia per realitzar la domiciliació bancària del pagament de la Renda 2016. En cas que el resultat de la teua declaració siga a pagar, serà l’últim dia en el que pots domiciliar el pagament en el banc, independentment que vages a fer l’abonament en una o dues vegades. A partir d’este dia i fins al 30 de juny, si vols abonar la quantitat corresponent, hauràs de fer-ho mitjançant el càrrec en compte.

30 de juny de 2017

Últim dia per presentar la Renda 2016 a través de qualsevol via (telemàtica, presencial i col·laboradors socials). El 30 de juny també s’efectuarà el primer pagament de la Renda en el cas que et toque pagar i hages optat per fraccionar el pagament (60% del total).

6 de novembre de 2017

En cas que la teua declaració haja eixit a pagar i hages fraccionat el pagament, este dia se’t carregarà la segona part de l’import (el 40% del total).

 

Mai confirmes l’esborrany que t’envia l’Agència Tributària sense consultar amb un expert. Pot tindre errors i greus prejudicis per als teus interessos.

T’esperem en AF Advocats per ajudar-te a confeccionar la teua Declaració de la Renda 2016. Contacta amb nosaltres.

Read more