" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: maig de 2018

Com obtenir les dades fiscals en la Declaració de la Renda 2017 i tenir accés a la plataforma de la Declaració de la Renda 2017

Enguany s’han introduït novetats com la desaparició definitiva de l’enviament en paper dels esborranys, així com l’eliminació de l’enviament de SMS. Per a la Declaració de la Renda 2017 s’ha modificat la manera d’obtenir el codi d’accés personal, i s’han eliminat els anteriors.

 

L’Agència Tributària no posa dificultats per a obtenir les dades fiscals/esborrany, però abans de gens hem de distingir si l’any anterior realitzem la Declaració de la Renda o no, per a poder accedir a ells i modificar-los. Us expliquem com obtenir les dades fiscals en senzills passos.

 

SÍ vaig realitzar Declaració de la Renda l’any passat

En aquest cas necessitarem:

DNI del contribuent

Data de caducitat del DNI del contribuent

Casella 450 de la Declaració de la Renda 2016

Una vegada tinguem aquestes dades podrem accedir a Renda WEB, descarregar les dades fiscals i modificar-los, si és el cas, en la declaració de la Renda 2017.

 

NO vaig realitzar Declaració de la Renda l’any passat

En aquest cas, per a obtenir les dades fiscals podrem optar per 2 vies:

 

1.- Amb dades personals, i necessitarem:

DNI del contribuent

Data de caducitat del DNI del contribuent

Número de compte bancària (ja operativa en 2017) a nom del contribuent.

 

2.- Acreditar-nos electrònicament (Certificat Digital) davant l’Agència Tributària per a poder descarregar-nos les dades fiscals.

 

Quins certificats seran operatius i on podrem obtenir-los? Podrem obtenir-los amb qualsevol certificat electrònic reconegut per l’Agència Tributària, que podrà ser:

 

Certificat FNMT (expedit a través de la web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre)

Certificat ACCV (aconsegueix-ho en la teua oficina PROP més propera)

DNI Electrònic (activant el teu DNI en qualsevol comissària de Policia Nacional)

Clave PIN (sol·licita-la en web de la pròpia Agència Tributària)

 

Vine a AF Advocats i t’informarem sense compromís d’on aconseguir-los. En AF Advocats estem per a ajudar-te amb la teua declaració de la renda.

Read more

Per què hauries de revisar l’esborrany de la Renda? Els 9 errors habituals en la Declaració de la Renda de 2017

Com diu el nostre lema que seguim dia a dia, en AF Advocats estem per a ajudar-te. Ja ficats en la campanya de la Renda 2017, t’expliquem ací alguns dels errors més comuns que comet l’Agència Tributària en generar el nostre esborrany, i sempre al seu favor.

 

El primer que cal especificar és que l’esborrany que envia l’Agència Tributària es confecciona amb les dades que li arriben a la pròpia Administració, però açò no vol dir que tots siguen correctes o que s’hagen comès errors o omissions —sempre en favor de la Hisenda Pública— per açò us deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb algun dels experts de AF Advocats.

 

  1. Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o minusvalidesa.

Convé prestar especial atenció al fet que els canvis en l’estat civil apareguen reflectits en l’esborrany, així com les defuncions i, sobretot, els naixements, ja que aquests comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. Igualment, han de tenir-se en compte les situacions de minusvalidesa tant personals com a familiars.

 

  1. Declaració individual o conjunta?

A l’hora de fer la declaració de la renda cal triar sempre tributar per l’opció més avantatjosa per a l’economia familiar, encara que la AEAT haja marcat ja prèviament la casella que crea convenient. És a dir, si estàs casat cal analitzar si és més beneficiós fiscalment fer-la de forma individual o conjunta. Així mateix, en els casos de separació o divorci han de reflectir-se les pensions compensatòries entre cònjuges i les anualitats per aliments dels fills sempre que no hi haja dret a percebre mínims per descendents, ja que ambdues augmenten l’import a retornar.

 

  1. Deduccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes pels contribuents i poden reportar-nos importants beneficis fiscals que perdrem si validem amb pressa l’esborrany. Normalment tenen a veure amb les despeses d’ensenyament o estudis, per determinats donatius o autoocupació. Encara més desconegudes són les deduccions estatals per a famílies nombroses o amb descendents amb minusvalideses.

 

  1. La fi de la deducció per lloguer no és per a tots els casos

Si s’estàs pensant a canviar d’habitatge en lloguer, amb la signatura d’un nou contracte es pot perdre fins a un màxim de 909 euros de la deducció estatal per arrendament d’habitatge habitual. La deducció es pot seguir aplicant mitjançant un règim transitori per a aquells contractes signats abans del 31 de desembre de 2014.

 

  1. La deducció per compra d’habitatge encara segueix vigent

En el cas de la deducció per compra d’habitatge habitual, només ha desaparegut per als contribuents que la van adquirir a partir de l’1 de gener de 2013. Cal comprovar que aquesta deducció consta en la declaració, ja que en alguns casos, per errors de l’entitat financera, no figuren dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, per al que ens hem d’assegurar de si existeixen cosines per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

 

  1. Rendiment del treball

Respecte als ingressos, poden existir alguns que no consten en l’esborrany, com és el cas dels pensionistes retornats que cobren de la Seguretat Social estrangera, la qual envia les dades a l’Administració espanyola amb bastant retard, o el de les empleades de la llar. Algunes despeses han de ser inclosos directament pel contribuent com les quotes sindicals, les despeses en defensa jurídica, així com la indicació que, estant aturat, s’ha acceptat un treball que haja obligat a canviar el municipi de residència o si s’és treballador actiu amb discapacitat.

 

  1. Habitatges i locals

Els habitatges i locals buits generen el que es denomina imputació de rendes immobiliàries, un hipotètic ingrés que s’estima en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. Cal comprovar que aquestes imputacions són correctes doncs, a voltes, l’Agència Tributària inclou habitatges que ja no són de la nostra propietat, en les quals viu el excónyuge o que s’imputen únicament solament a un dels cònjuges.

 

  1. Guanys patrimonials.

Has venut un cotxe en 2017 o t’has acollit al Pla PIVE? Doncs tens l’obligació de realitzar la Renda 2017. En moltes ocasions els contribuents obliden declarar els guanys patrimonials, la qual cosa fa que haja de ser l’Agència Tributària qui les liquide després, la qual cosa porta aparellat la seua corresponent sanció. Açò sol passar, sobretot, amb les vendes d’immobles o accions, ajudes oficials del Pla PIVE per a compra d’un vehicle o amb les ajudes per compra d’habitatge.

 

  1. Donacions

Altres deduccions importants que moltes vegades no s’inclouen en l’esborrany són les d’afiliació a algun partit polític o les corresponents a donatius, encara que aquestes últimes ja han de constar en l’esborrany o en les dades fiscals, doncs els receptors han de presentar la corresponent declaració.

 

És per açò que et recomanem contactar amb AF Advocats perquè t’ajudem a realitzar correctament la teua declaració de la Renda i estigues segur que et retornen tot el que t’han de retornar.

 

Read more

M’interessa presentar la declaració de la renda 2017?

Ja estem en plena campanya de la Renda 2017 i ens sorgeix la pregunta a tots: He de presentar la declaració de la renda 2017?

 

Sentim moltes vegades en els mitjans de comunicació que cada vegada hi ha menys gent que ha de presentar la declaració; açò es deu al fet que la pròpia Agència Tributària redueix els criteris perquè estigues obligat a presentar-la. Per exemple: que tingues uns rendiments del treball de 22.000 euros o 12.000 euros en alguns supòsits o que tingues unes rendes del capital immobiliari de més d’1.000 euros, entre uns altres.

 

Un exemple

Posem un exemple: únicament tinc un pagador (empresa) i els rendiments del treball són menors a 22.000 euros. He de fer la Renda? La resposta és senzilla: no tens l’obligació, però et recomanem que la faces. És molt possible que, encara que no estigues obligat —no superes els requisits d’obligatorietat— la teua empresa t’haja retingut un percentatge de la nòmina i estiga a poder de l’Estat.

 

Anem a diferenciar diversos escenaris amb dues variables molt simples que et faran comprendre millor la situació. La primera és determinar si estàs o no obligat a realitzar la declaració de la renda. La segona serà si la declaració ix a pagar o a retornar.

 

Escenari 1: No obligat i declaració a retornar. Est és el cas més típic amb el qual ens solem trobar. No estant obligat a realitzar la declaració, es presenta perquè l’Agència Tributària ens retorne els nostres diners.

Escenari 2: No obligat i declaració a pagar. En aquest cas, no presentarem la declaració perquè ix a pagar. La no presentació no comportarà cap sanció, mentre, no estiguem obligats a presentar-la.

Escenari 3: Obligat i declaració a retornar. Estem obligats a realitzar la presentació vulguem o no, per qualsevol motiu que determine la Llei. Ara bé, Hisenda realitzarà un ingrés al nostre favor de la quantitat resultant de la declaració.

Escenari 4: Obligat i declaració a pagar. Estem obligats a realitzar la presentació, vulguem o no, per qualsevol causa que determine la Llei. El resultat de la nostra declaració és a pagar. En aqueix cas, podrem realitzar-ho en un o dos terminis.

 

Per què creiem que l’Agència Tributària juga amb el llenguatge?

La resposta és molt senzilla, si no realitzes la declaració de la Renda i reclames els diners que la teua empresa t’ha retingut de la teua nòmina —i que ha ingressat prèviament a l’Agència Tributària— mitjançant la Declaració de la Renda, se’ls queda l’Estat. En el teu cas poden ser un centenar d’euros però, multiplicats per tots els contribuents del país, la quantitat ascendeix a molts milions d’euros.

 

Així que, atenció quan sentes que “cada vegada hi ha menys obligats a presentar la Renda”, ja que s’intenta que no es tramite i, per tant, l’Estat tinga un “benefici extra” per totes aquelles declaracions no presentades.

 

Com sempre, et recomanem que no confirmes mai l’esborrany sense consultar prèviament amb un expert, ja que pot contenir multitud d’errors. Per açò, en AF Advocats posem a la teua disposició el nostre equip de professionals per a ajudar-te amb la teua declaració de la Renda 2016.

Read more

Les deduccions estatals i autonòmiques, les grans desconegudes

Quan arriba la Campanya de la Renda sempre ens recordem de les deduccions estatals i autonòmiques, però durant l’any cal tenir-les molt en compte, sobretot pels requisits que se sol·liciten per a poder accedir a elles.

 

Hi ha dos tipus de deduccions estatals, les vigents i les que ja estan a extingir -règim transitori que diu la normativa-. Les del règim transitori principalment eren les de “compra de primer habitatge” i les de “lloguer de l’habitatge habitual” ambdues desaparegudes des de l’1 de gener de 2013 i 2014 respectivament.

 

Actualment, de les estatals existeixen 5 deduccions aplicables: maternitat, ascendent amb discapacitat, descendent amb discapacitat, família nombrosa i família monoparental. Aquestes deduccions ascendeixen a la suma de 1200 euros anuals amb la possibilitat de cobrar anticipadament a raó de 100 euros mensuals, si es compleixen una sèrie de requisits que estipula la normativa.

 

Respecte l’autonòmiques dir que cada comunitat autònoma té les seues (excepte Navarra i Diputacions Forals Basques que tenen la seua pròpia Hisenda), en el nostre cas ens centrarem en les de la Comunitat Valenciana.

 

– Adquisició de material escolar Comunitat Valenciana.

– Adquisició d’habitatge habitual per contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys.

– Adquisició d’habitatge habitual per persones amb discapacitat.

– Arrendament de l’habitatge habitual.

– Arrendament d’habitatge en diferent municipi.

– Ascendents majors.

– Ajudes públiques a la maternitat.

– Quantitats destinades a abonaments culturals.

– Quantitats (procedents d’ajudes públiques) destinades a adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual.

– Conciliació del treball amb la vida familiar.

– Contribuents amb dos o més descendents.

– Discapacitat del contribuent.

– Donacions amb finalitat ecològica.

– Donacions d’imports dinerarios relatives a altres finalitats culturals

– Donacions destinades al foment de la llengua valenciana.

– Donacions Patrimoni Cultural Valencià.

– Família nombrosa o monoparental.

– Despeses en guarderies i centres escolars.

– Inversions per a aprofitament de fonts d’energia renovables en habitatge habitual.

– Realització de labors no remunerades en la llar.

– Naixement o adopció d’un fill amb discapacitat.

– Naixement o adopció múltiples.

– Naixement, adopció o acolliment familiar.

– Obres conservació o millora, sostenibilitat i accessibilitat habitatge habitual.

 

Vine a AF Advocats i t’assessorarem sobre la millor opció per a aplicar-te les deduccions a les quals tingues dret.

Read more