" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
4 novetats de la Campanya de la Renda 2019

4 novetats de la Campanya de la Renda 2019

La Renda 2019 no és cap excepció i inclou canvis que afecten aquelles persones que estan obligades a declarar, com per exemple les prestacions per maternitat, entre altres coses.

Les principals novetats de la Renda 2019 que afrontem aquest any són:  

1. Obligació de declarar: augmenta el mínim exempt amb dos pagadors

Tindre dos pagadors pot afectar la teua obligació de presentar l’IRPF. Fins ara l’obligació de declarar la tenien les persones que superaven la suma de 12.643 euros ingressats a l’any i complien amb una sèrie de requisits concrets. A partir d’ara la quantitat per la qual una persona està obligada a declarar ascendeix a 14.000 euros anuals. Esta és la quantitat per la qual una persona estarà obligada a declarar si té més d’un pagador i si has rebut més de 1.500 euros del segon o dels següents pagadors.

2. Reducció per rendiments de treball

Per a l’exercici 2019, amb l’objectiu de reduir la càrrega impositiva de les persones treballadores amb rendes més baixes, s’augmenta, d’una banda, l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) i, per altra banda, el llindar dels rendiments nets del treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

D’aquesta manera, les persones contribuents que obtinguen uns rendiments nets del treball en 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguen rendes, excloses les exemptes, distintes de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les quanties següents:

  • Persones contribuents amb rendiments del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
  • Persones contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicat per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.  

3. Obligacions comptables i registrals per activitats econòmiques

Fins al 2018 les persones contribuents que portaven la comptabilitat d’acord amb el que es preveu en el Codi de Comerç no estaven obligades a tindre llibres de registre.

A partir de l’1 de gener de 2019 aquesta exempció desapareix excepte per a les persones contribuents que desenvolupen activitats empresarials, el rendiment de les quals es determina en la modalitat normal del mètode d’estimació directa. La resta de persones contribuents de l’IRPF que realitzen activitats econòmiques estan obligades des de l’1 de gener de 2019 a tindre els llibres de registre que en cada cas determina la normativa de l’IRPF, encara que porten la comptabilitat ajustada a allò que disposa en el Codi de Comerç.

4. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Estaran exemptes per a l’exercici 2019 els premis on l’import siga igual o inferior a 20.000 euros.

Sabem que tot açò pot resultar complicat i confús, per això el millor és deixar la Declaració en mans de professionals especialitzats.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.