" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Categoria: PYMES

Autònoms: 6 aspectes a tindre en compte abans d’acabar l’any fiscal

El final d’any està a prop i per als autònoms i la majoria de les PIMES suposa que l’any fiscal i comptable també està a punt d’acabar. Què hem de tindre en compte a l’hora de tancar l’any i evitar que la costera de gener siga encara pitjor?

Abans d’acabar l’any i dur a terme el tancament de la comptabilitat, amb la presentació dels models trimestrals del quart trimestres de 2016 i el resum anual d’aquells que corresponga, tots els autònoms deurien tindre en compte:

  • Les factures pendents de rebre i amb data d’emissió abans del 31/12/2016
  • Amortitzacions dels immobilitzats que tinguem. Ací existix una ampla diversitat, des d’aquells que tenen elements de transport –furgonetes, camions, etc.- fins a aquells que tenen elements per al tractament d’informació –ordinadors-.
  • En cas de tindre beneficis hem de considerar diversos punts per minorar la càrrega fiscal en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).:
    • Possibilitat d’avançar inversions futures en el negoci.
    • Fer aportacions a un Pla de Pensions (redueix la càrrega fiscal ara, però la posposa al moment de la jubilació).
    • Fer donacions a organitzacions sense ànim de lucre.

Són alguns xicotets consells que hem de tindre en compte abans de tancar l’any fiscal, ja que és obligació de l’empresari “portar una comptabilitat ordenada i fidel amb la realitat”.

 

Encara estàs a temps. Si tens dubtes o hi ha cap pota del teu negoci que coixeja a l’hora de dir adéu al 2016, vine a visitar-nos en Ontinyent o consulta’ns a través del web.

Read more

MICROPIMES, PIMES i l’Impost de Societats

Per als períodes impositius iniciats l’1 de gener de 2015, resulta d’aplicació la nova Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats (d’ara endavant, LIS), que introdueix importants modificacions en este tribut. La nova LIS va generar unes expectatives, que potser no es corresponen del tot amb la realitat. El titular estel va ser sens dubte, la baixada del tipus de gravamen nominal del IS (que no l’efectiu) des del 30% al 25% (el 28% en 2015).

Però, i què succeeix amb les micro-PIMES i PIMES que constitueixen la major part de les empreses pàtries, (és a dir, aquelles l’Import Net De les quals de la Xifra de Negocis és inferior a 5 i 10 milions d’euros respectivament) els tipus nominals dels quals se situaven entre el 15% i el 25% en funció de les seues característiques? Lamentablement, la resposta és que el tipus nominal d’estes ha sigut equiparat a les grans empreses, en una sort de cafè per a tots seguint les recomanacions del Fons Monetari Internacional (si han llegit bé) tal com resa l’exposició de motius de la nova LIS, per la qual cosa la baixada dels tipus nominals no els afecta i fins i tot en algun supòsit, pot existir un augment del tipus nominal.

Efectivament, des de l’exercici 2015 d’ara endavant, les micropimes tributaran al tipus de gravamen únic del 25% enfront del 20%/25% anterior, pel que el greuge comparatiu és evident. Quant a les PIMES, el tipus de gravamen serà del 25% a partir de l’exercici 2016 (transitòriament del 25%/28% en 2015) enfront de l’escalara anterior del 25%/30%

Conseqüentment, amb la nova regulació la base imposable es gravarà al mateix tipus nominal (és a dir el 25%) independentment que ens trobem davant la societat Pepito, S.L. amb 8 empleats i un INCN de 500.000 euros o de XXX, S. a. amb 30.000 empleats i un INCN 500.000.000 d’euros, la qual cosa a primera vista és com a mínim sorprenent.

L’únic supòsit en el qual el tipus nominal serà inferior al 25%, serà per a les entitats de nova creació, el tipus de la qual serà del 15% en l’exercici en el qual la base imposable siga positiva i el següent.

Davant este escenari, cal conèixer quins mecanismes (algun existeix i amb especial rellevància, si bé amb una notable complexitat tècnica per a la seua aplicació) posa a disposició la LIS per a les micro-PIMES i PIMES que permeten transformar el tipus nominal (del 25%) en un tipus efectiu inferior i per tant disminuir la tributació:

Llibertat d’amortització (condicionat a l’increment de la plantilla mitjana de l’entitat durant els 24 mesos següents).

Llibertat d’amortització per a inversions d’escàs valor: per a elements el valor unitari dels quals no excedisca de 300€ fins al límit de 25.000€ per període impositiu.

Pèrdua genèrica per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors.

I l’estel de la nova LIS, la reserva d’anivellació, un benefici fiscal que ve a permetre la possibilitat d’aplicar bases imposables negatives futures en els beneficis generats en el propi període impositiu, podent disminuir la base imposable generada fins a un 10% del seu import (amb el límit d’1 milió d’euros), per la qual cosa amb un tipus nominal del 25%, aplicant la reserva d’anivellació, el tipus efectiu, podria veure’s reduït en un 2,5% quedant en un 22,5% amb l’estalvi evident en la tributació.

En conclusió, amb la nova LIS, les micro-PIMES i PIMES s’han vist alguna cosa desplaçades quant a beneficis fiscals en equiparar-se el seu tipus nominal al de les grans empreses, per la qual cosa es fa necessari, ara més que mai, optimitzar la tributació de les mateixes aprofitant al màxim la LIS i algun dels seus complexos i nous mecanismes com la reserva d’anivellació. A AF Advocats, som experts coneixedors de la nova norma i el nostre compromís és ajudar-li a reduir la càrrega fiscal de la seua empresa aplicant la nova LIS.

Read more