" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Categoria: Reforma fiscal

Avançament de les mesures fiscals en el RD 9/2015

Dijous passat 2 de juliol, el President del Govern, Mariano Rajoy, de forma sorprenent, en un fòrum econòmic a Madrid, va comunicar a l’opinió pública que anava a entrar en vigor una sèrie de novetats fiscals amb beneficis per al contribuent. No ha sigut fins a dissabte passat 11 de juliol quan el govern ha promulgat el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol (d’ara endavant, RDL), de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Tal com es desprén de l’exposició de motius d’este RDL, a causa de la millora de les perspectives macroeconòmiques i a l’augment de la recaptació, “resulta aconsellable accelerar la implantació d’alguna de les mesures de la reforma tributària, avançant el calendari inicialment dissenyat, de manera que s’incremente la rebaixa impositiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2015. L’impacte automàtic de l’aprovació d’una nova tarifa de l’impost, a través del sistema de retencions i ingressos a compte, incrementarà la liquiditat disponible per als contribuents al llarg del segon semestre d’enguany, en una quantia que s’estima en mil cinc-cents milions d’euros”.

En relació amb l’IRPF, la principal mesura adoptada per a l’any 2015 és l’aprovació d’una nova escala general estatal aplicable des d’1 de gener de 2015, quedant el tipus marginal mínim en el 19,5% i el màxim en el 46% (anteriorment, 20% i 47%). Així mateix, des d’1 de gener de 2015, en l’escala de l’estalvi es redueixen els tipus marginals de cada tram al mig punt, situant-se en el 19,5%, 21,5% i 23,5%. Estes escales, tindran efectes en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2015 (que haurà de presentar-se al juny de 2016).

Addicionalment, per a anticipar la baixada fiscal, el govern ha promulgat uns nous percentatges de retenció que permetran al contribuent tenir major renda disponible.

Conseqüentment, es rebaixa al mig punt percentual el tipus aplicable per al càlcul de les retencions del treball per als rendiments que s’abonen a partir del 12 de juliol o, a opció del pagador, a partir de l’1 d’agost. El percentatge de retenció aplicable als rendiments d’activitats professionals en general que se satisfacen a partir del 12 de juliol serà del 15%, amb independència del nivell d’ingressos, i del 7% durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional.

Igualment, a partir del 12 de juliol, el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable a les rendes de l’estalvi i altres rendes subjectes a retenció queda fixat en el 19,5% (anteriorment, 20%). Finalment, en relació amb el IS a partir del 12 de juliol, el tipus de retenció aplicable serà del 19,5%.

En AF Advocats, som experts assessors en matèria fiscal, per la qual cosa davant el gran nombre de canvis normatius, podem ser-li de gran utilitat tant si és vostè persona física com si té una societat, evitant-li sorpreses desagradables amb l’Agència Tributària o ajudant-li a optimitzar la fiscalitat.

Read more

El futur del dret del grup mercantil

Amb el dret mercantil vigent sobre grups d’empreses, disposem d’un règim de comptabilitat consolidada però no d’un dret substantiu de grups. L’article 42 et seq. del Codi de Comerç estableixen el que s’entén per grup i regulen el deure presentar comptes consolidats. A part, en el dret espanyol tenim traços en matèria de grups en diferents Lleis (competència, concursal, comprat de valors…), per exemple, per a trobar una norma relativament actual que pose el focus sobre el principal a l’efecte de determinar un grup mercantil, podem acudir a la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de Reforma i Adaptació de la Legislació Mercantil en Matèria Comptable, la qual fa diverses al·lusions al concepte de CONTROL arreplegat en el Codi de Comerç.

Ara bé, com apuntàvem al principi manquem d’una regulació substantiva, completa i actual del fenomen del grup d’empreses. Referent a açò, l’avantprojecte de Llei del Codi Mercantil que va aprovar el Consell de Ministres el mes de maig del passat any, introdueix la novetat del concepte de grup de societats i la seua regulació general substantiva com a dret substantiu de grups, és a dir, regles sobre el funcionament del grup, de publicitat del grup, de protecció d’accionistes externs, de responsabilitat del grup enfront de creditors d’alguna de les societats, de la responsabilitat subsidiària de la societat dominant pels deutes de la dominada i de l’obligació de compensar perjudicis a les societats dominades, regles, estes últimes que seran objecte de comentari en les pròximes línies.

Quan isca a la llum, el nou Codi Mercantil també definirà el concepte i els tipus de grup de societats contemplant no solament els grups per subordinació o verticals sinó també els grups per coordinació o horitzontals (com una Joint Venture, multi grup o conjunt consolidat). Però com diem, açò serà si la Llei veu, per fi, la llum. Ens trobem immersos en la discussió entre mercantilistes i els partidaris d’un dret comú privat: s’aprovarà en esta legislatura que ja agonitza?

Són molts els canvis interessants que la nova norma va a introduir, però en qüestió de detalls que tant agraden a este articulista, sembla molt interessant el canvi que es pot produir en el règim de responsabilitat de la societat dominant. Són molt habituals els supòsits en què socis minoritaris es veuen abocats a emprar remeis legals com són les accions de responsabilitat social (acció de responsabilitat-sanció, acció individual de responsabilitat i acció social de responsabilitat) o l’acció per responsabilitat extracontractual, quan en realitat no són instruments que s’ajusten a la seua situació, no són accions que tinguen virtualitat en el context de grup d’empreses, és més podrien, segons el cas, causar danys col·laterals a l’interessat.

Per l’estat de la legislació actual i la realitat societària, l’exercici del control i de la responsabilitat en un entorn de grup d’empreses, al nostre judici pot produir un gap interessantíssim en la pràctica jurídica.

Si vosté és soci minoritari i tem patir les insuficiències de la legislació vigent, no dubte a consultar amb AF Advocats per a obtenir el millor assessorament.

Read more