" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Categoria: Renda

“La deducció de maternitat”: ampliació per despeses de custòdia en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats

Una de les novetats que es va introduir l’any passat va ser l’ampliació de les despeses de custòdia en escoletes oficials (centres autoritzats per cada comunitat autònoma) d’un màxim de 1.000 euros anuals.

Des de l’1 de gener de 2018, l’import de la deducció per maternitat es va incrementar fins a 1.000 euros addicionals (fent un total de 2.200 anuals per descendent) quan la persona contribuent que tinga dret a la mateixa haguera satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats.

Requisits i condicions per aplicar l’increment addicional

 • S’han de complir els requisits sobre persones beneficiàries i fills/es que donen dret a la deducció per maternitat.
 • A més, és necessari que la persona contribuent haja satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys.

Es consideren despeses de custòdia les quantitats satisfetes per la persona contribuent que complisquen les següents condicions:

 1. Que siguen satisfetes a escoletes o centres d’educació infantil autoritzats. El terme “autoritzats” ha d’entendre’s exigible tant a centres d’educació infantil, així com a escoletes.
 2. Que s’abonen alguns dels següents conceptes:
  • La preinscripció i matrícula de menors de 3 anys.
  • L’assistència, en horari general i ampliat.
  • L’alimentació.
 3. Que el seu abonament es corresponga a despeses que s’hagen produït per mesos complets.
 4. Que no tinguen per a la persona contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació d’allò disposat en l’article 42.3. b) o d) de la Ley del IRPF, és a dir, per:
  • La contractació directa o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d’educació infantil per als fills i filles dels seus treballadors i treballadores en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Ley IRPF].
  • La prestació del servei d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, a els fills i filles dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per un preu inferior al normal de mercat [Art, 42.3.b) Ley IRPF].

Cal destacar que a diferència de la deducció general per maternitat les persones contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada sinó que hauran de sol·licitar l’increment que corresponga directament en la declaració de l’IRPF.  

Ja saps, si vols informar-te d’esta nova deducció pots acudir a AF Advocats i t’ajudarem.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Contacta amb AF Advocats i informa’t sense compromís d’on aconseguir els teus certificats. En AF Advocats estem per ajudar-te amb la teua Declaració de la Renda.

Read more

Les 4 errades més comunes en la Declaració de la Renda 2019

Per què hauries de revisar les dades fiscals de l’Agència Tributària?

Com resa el nostre lema que seguim dia a dia, en AF Advocats estem per ajudar-te. Ja en plena campanya de la Renda 2019, t’expliquem algunes de les errades més comunes que comet l’Agència Tributària a l’hora de generar la nostra predeclaració, i sempre a favor seu.

El primer que cal especificar és que les dades que ens mostra l’Agència Tributària són les dades que li arriben a través de la mateixa Administració, però això no significa que totes siguen correctes o que no s’hagen comés errades o omissions –sempre a favor de la Hisenda Pública-. És per això que vos deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb alguna de les persones expertes en la matèria d’AF Advocats.

1. Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o minusvalidesa

Convé prestar especial atenció en els canvis en l’estat civil, aquests has d’aparèixer reflectits en l’esborrany. Així com les defuncions i, el més important, els naixements; ja  que aquests comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. Igualment, han de tenir-se en compte les situacions de minusvalidesa tant personals com de familiars.

2. Deduccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes per les persones contribuents i poden reportar-nos beneficis fiscals importants, que perdrem si validem amb massa rapidesa l’esborrany o si no consultem amb una experta en la matèria. Normalment tenen a veure amb les despeses per ensenyament o estudis, per determinats donatius o autoocupació. Cal dir que les deduccions estatals per a famílies nombroses o amb descendents amb minusvalidesa escara són més desconegudes.  

3. La fi de la deducció per lloguer no és per a tots els casos

Si estàs pensant en canviar d’habitatge en lloguer, amb la signatura d’un nou contracte, es pot perdre fins a un màxim de 900 euros de la deducció estatal per arrendament d’habitatge habitual. La deducció pot seguir aplicant-se mitjançant un règim transitori per a tots aquells contractes signats abans del 31 de desembre de 2014.

4. La deducció per compra d’habitatge encara està vigent

En el cas de la deducció per la compra d’habitatge habitual, aquesta solament ha desaparegut per a les persones contribuents que la van adquirir a partir de l’1 de gener de 2013. Hi ha que comprovar que aquesta deducció conste en la declaració, ja que en alguns casos, per errades de l’entitat financera, no figuren dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, per la qual cosa ens hem d’assegurar de si existeixen primes per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

Et recomanem contactar amb AF Advocats per ajudar-te a fer correctament la teua declaració de la Renda, d’aquesta manera assegurar-te que et tornen tot allò que t’han de tornar, senzillament perquè és teu.      

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Contacta amb AF Advocats i informa’t sense compromís d’on aconseguir els teus certificats. En AF Advocats estem per ajudar-te amb la teua Declaració de la Renda.

Read more

4 novetats de la Campanya de la Renda 2019

La Renda 2019 no és cap excepció i inclou canvis que afecten aquelles persones que estan obligades a declarar, com per exemple les prestacions per maternitat, entre altres coses.

Les principals novetats de la Renda 2019 que afrontem aquest any són:  

1. Obligació de declarar: augmenta el mínim exempt amb dos pagadors

Tindre dos pagadors pot afectar la teua obligació de presentar l’IRPF. Fins ara l’obligació de declarar la tenien les persones que superaven la suma de 12.643 euros ingressats a l’any i complien amb una sèrie de requisits concrets. A partir d’ara la quantitat per la qual una persona està obligada a declarar ascendeix a 14.000 euros anuals. Esta és la quantitat per la qual una persona estarà obligada a declarar si té més d’un pagador i si has rebut més de 1.500 euros del segon o dels següents pagadors.

2. Reducció per rendiments de treball

Per a l’exercici 2019, amb l’objectiu de reduir la càrrega impositiva de les persones treballadores amb rendes més baixes, s’augmenta, d’una banda, l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) i, per altra banda, el llindar dels rendiments nets del treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

D’aquesta manera, les persones contribuents que obtinguen uns rendiments nets del treball en 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguen rendes, excloses les exemptes, distintes de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les quanties següents:

 • Persones contribuents amb rendiments del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
 • Persones contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicat per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.  

3. Obligacions comptables i registrals per activitats econòmiques

Fins al 2018 les persones contribuents que portaven la comptabilitat d’acord amb el que es preveu en el Codi de Comerç no estaven obligades a tindre llibres de registre.

A partir de l’1 de gener de 2019 aquesta exempció desapareix excepte per a les persones contribuents que desenvolupen activitats empresarials, el rendiment de les quals es determina en la modalitat normal del mètode d’estimació directa. La resta de persones contribuents de l’IRPF que realitzen activitats econòmiques estan obligades des de l’1 de gener de 2019 a tindre els llibres de registre que en cada cas determina la normativa de l’IRPF, encara que porten la comptabilitat ajustada a allò que disposa en el Codi de Comerç.

4. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Estaran exemptes per a l’exercici 2019 els premis on l’import siga igual o inferior a 20.000 euros.

Sabem que tot açò pot resultar complicat i confús, per això el millor és deixar la Declaració en mans de professionals especialitzats.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Read more

3 passos senzills per obtindre les dades fiscals

Estem en plena Campanya de la Renda 2019 i què podem fer si ens sorgeix la pregunta, com puc accedir o com obtinc les meues dades fiscals?

L’Agència Tributària, en aquest cas, no posa cap tipus de dificultat per a accedir a les teues dades fiscals. Encara que els passos siguen d’allò més senzills, haurem de recordar si l’any anterior vam fer la Declaració de la Renda o no, per poder accedir a elles i, en cas necessari, modificar-les.

L’any 2018 SÍ vaig presentar la Declaració de la Renda

En aquest suposat necessitarem:

 1. DNI de la persona contribuent.
 2. Data de caducitat del DNI de la persona contribuent.
 3. Casella 505 de la Declaració de la Renda 2018.

A la que tinguem aquestes dades podrem accedir a la pàgina “Renta web” i podrem descarregar-nos les nostres dades fiscals i accedir a modificar, si és el cas, la nostra declaració de la Renta 2019.

L’any 2018 NO vaig presentar la Declaració de la Renda

En aquest suposat, per obtindre les dades fiscals podrem fer-ho de 2 maneres diferents:

 1. Amb les nostres dades personals.
  • DNI de la persona contribuent.
  • Data de caducitat del DNI de la persona contribuent.
  • Les últimes xifres del compte bancari (ha d’estar ja operatiu en 2019) a nom de la persona contribuent.
 2. Acreditar-nos electrònicament (Certificat Digital) en l’Agència Tributària per poder descarregar-nos les dades fiscals o Cl@ve .

Quins certificats necessitem i són vàlids?

Les dades fiscals les podrem obtindre amb qualsevol certificat electrònic reconegut per l’Agència Tributària.

On puc aconseguir els diferents certificats?

 • Certificat FNMT: Mitjançant el lloc web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
 • Certificat ACCV: En l’oficina del PROP més propera.
 • DNI Electrònic: Activant el teu DNI a qualsevol comissaria de la Policia Nacional.
 • Cl@ve: En el lloc web de la pròpia Agència Tributària.  

Recorda que l’Agència Tributària no disposa de totes les dades que han d’incorporar-se a la teua declaració, ni tampoc incorpora les deduccions a les que tens dret, el que significa que sense saber-ho pots estar perdent diners.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Contacta amb AF Advocats i informa’t sense compromís d’on aconseguir els teus certificats. En AF Advocats estem per ajudar-te amb la teua Declaració de la Renda.

Read more

Assabenta’t de les dates importants de la Renda 2019

Acabem de començar la Campanya de la Renda referent a l’exercici fiscal 2019, que va des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any esmentat.

Així que ha arribat l’hora de declarar tots els rendiments (rendes del treball, activitats professionals, del capital mobiliari i immobiliari, així com les pèrdues y guanys generats) obtinguts durant l’any anterior.

Quines dates hem de tindre en compte?

 • 23 de març. Des del passat dilluns 23 de març podem consultar en l’Agència Tributària les nostres dades fiscals.
 • 1 d’abril. Inici de les presentacions de les liquidacions, únicament, de manera telemàtica. Pots fer-ho a través del nostre servei de renda fàcil online.
 • 13 de maig. Inici de les declaracions presencials en les oficines de l’Agència Tributària, imprescindible disposar de cita prèvia.
 • 25 de juny. Últim dia per domiciliar, en cas que hages de pagar, la declaració de la renda.
 • 30 de juny. Últim dia per presentar en qualsevol format (presencial, telemàtic o en paper) la declaració de la renda. També, s’inicia el pagament del primer termini de la renda.
 • 5 de novembre. En cas que hages de pagar, a partir d’aquest dia es carregarà la segona part de la fracció del pagament de l’impost.

Amb totes aquestes dates ja tens el calendari bàsic per poder fer la teua declaració de la renda.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Així, sense més, a partir del dia 1 d’abril pots acudir a nosaltres i et farem la declaració de la renda des de 36,95€.

Read more