" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
El futur del dret del grup mercantil

El futur del dret del grup mercantil

Amb el dret mercantil vigent sobre grups d’empreses, disposem d’un règim de comptabilitat consolidada però no d’un dret substantiu de grups. L’article 42 et seq. del Codi de Comerç estableixen el que s’entén per grup i regulen el deure presentar comptes consolidats. A part, en el dret espanyol tenim traços en matèria de grups en diferents Lleis (competència, concursal, comprat de valors…), per exemple, per a trobar una norma relativament actual que pose el focus sobre el principal a l’efecte de determinar un grup mercantil, podem acudir a la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de Reforma i Adaptació de la Legislació Mercantil en Matèria Comptable, la qual fa diverses al·lusions al concepte de CONTROL arreplegat en el Codi de Comerç.

Ara bé, com apuntàvem al principi manquem d’una regulació substantiva, completa i actual del fenomen del grup d’empreses. Referent a açò, l’avantprojecte de Llei del Codi Mercantil que va aprovar el Consell de Ministres el mes de maig del passat any, introdueix la novetat del concepte de grup de societats i la seua regulació general substantiva com a dret substantiu de grups, és a dir, regles sobre el funcionament del grup, de publicitat del grup, de protecció d’accionistes externs, de responsabilitat del grup enfront de creditors d’alguna de les societats, de la responsabilitat subsidiària de la societat dominant pels deutes de la dominada i de l’obligació de compensar perjudicis a les societats dominades, regles, estes últimes que seran objecte de comentari en les pròximes línies.

Quan isca a la llum, el nou Codi Mercantil també definirà el concepte i els tipus de grup de societats contemplant no solament els grups per subordinació o verticals sinó també els grups per coordinació o horitzontals (com una Joint Venture, multi grup o conjunt consolidat). Però com diem, açò serà si la Llei veu, per fi, la llum. Ens trobem immersos en la discussió entre mercantilistes i els partidaris d’un dret comú privat: s’aprovarà en esta legislatura que ja agonitza?

Són molts els canvis interessants que la nova norma va a introduir, però en qüestió de detalls que tant agraden a este articulista, sembla molt interessant el canvi que es pot produir en el règim de responsabilitat de la societat dominant. Són molt habituals els supòsits en què socis minoritaris es veuen abocats a emprar remeis legals com són les accions de responsabilitat social (acció de responsabilitat-sanció, acció individual de responsabilitat i acció social de responsabilitat) o l’acció per responsabilitat extracontractual, quan en realitat no són instruments que s’ajusten a la seua situació, no són accions que tinguen virtualitat en el context de grup d’empreses, és més podrien, segons el cas, causar danys col·laterals a l’interessat.

Per l’estat de la legislació actual i la realitat societària, l’exercici del control i de la responsabilitat en un entorn de grup d’empreses, al nostre judici pot produir un gap interessantíssim en la pràctica jurídica.

Si vosté és soci minoritari i tem patir les insuficiències de la legislació vigent, no dubte a consultar amb AF Advocats per a obtenir el millor assessorament.