" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Incentius a la creació d’ocupació indefinida: mínim exempt de cotització a la Seguretat Social

Incentius a la creació d’ocupació indefinida: mínim exempt de cotització a la Seguretat Social

Per Reial decret-llei 1/2015 el Govern va aprovar l’enèsima mesura dirigida a la creació d’ocupació estable: l’exempció de cotització a la Seguretat Social dels primers 500 euros de salari, que va entrar en vigor el passat 1 de març de 2015.

Este incentiu consisteix en una reducció/bonificació mensual en l’aportació empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes de 500 euros (o part proporcional si la contractació és a temps parcial) durant els 24 mesos següents a la contractació indefinida d’un treballador. En el cas que l’empresa o autònom contracte a menys de 10 treballadors, la mesura s’amplia per 12 mesos més, si bé reduïda un 50%.

Per a beneficiar-se d’esta exempció, s’han de complir els següents requisits:
  1. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  2. No haver acomiadat de manera improcedent a treballador algun en els últims 6 mesos.
  3. Celebrar contractes indefinits que suposen un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total i mantenir durant un període de 36 mesos el nivell d’ocupació, indefinit i total, aconseguit.
  4. No haver sigut exclòs de l’accés a beneficis en la contractació per sanció administrativa.
  5. No donaran lloc a l’aplicació d’esta mesura la contractació dels col·lectius enumerats en l’article 8.5 de l’esmentat reial decret-llei, entre els quals podem destacar: el cònjuge i familiars fins al segon grau de l’empresari, treballadors inclosos en sistemes especials del règim general de la Seguretat Social o treballadors que hagen treballat en els últims 6 mesos de manera indefinida en qualsevol empresa.

En cas d’incompliment de l’establit en l’apartat 3 anterior, s’haurà de procedir al reintegrament de la reducció/bonificació a partir del mes en què s’incomplisca, sense pagar recàrrec ni interessos de demora. Per tant, en el pitjor dels casos, este incompliment haurà suposat un finançament gratuït per a l’empresa o autònom.

3690021

Una vegada coneguts els requisits i conseqüències d’este incentiu, analitzem el seu impacte a través d’un exemple:

– Suposem el cas d’un autònom que empra a 5 treballadors i necessita contractar a un auxiliar administratiu a temps complet. Les condicions són contracte d’emprenedors (indefinit amb període de prova d’un any) i salari d’1.200 euros mensuals, inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries.

Per a comprendre bé l’abast d’esta mesura, només direm que el cost mensual d’un treballador eventual (temporal) amb el mateix salari és d’1.624,65 euros, açò és, un 11,83% superior.

Tot i això, des d’AF Advocats hem de recordar que cal estudiar cada cas concret i particular, sobretot per a estar al corrent si l’empresa pot tenir altres bonificacions i/o exempcions. Per açò els recordem, que no dubten a contactar amb el nostre Departament d’Assessoria on els podran informar millor del seu cas.