" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Dret administratiu

Recursos administratius

Assessorament sobre la conveniència i oportunitat d’interposar reclamacions contra les resolucions administratives que no posen fi a la via administrava.

Recursos contenciosos administratius contra resolucions de les Administracions Públiques

Assessorament sobre la conveniència i oportunitat d’interposar accions judicials contra l’Administració (un Ajuntament, un organisme autonòmic, un ministeri, etc.).

Expedients sancionadors

Assessorament i tramitació del procediment sancionador promogut per l’Administració pública davant possibles infraccions comeses pels ciutadans.

Contractació administrativa

Assessorament jurídic sobre la celebració de contractes amb els organismes i ens públics.

Reclamacions de quantitat

Assessorament sobre la conveniència i oportunitat d’interposar reclamacions davant una indeguda imposició d’una sanció econòmica per part de l’Administració.

Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

Assessorament jurídic sobre el dret a ser indemnitzat per l’Administració Pública per tots aquells danys sofrits en la pròpia persona, en els propis béns o drets.

Protecció dels drets fonamentals

Assessorament jurídic davant qualsevol vulneració dels drets que la Constitució atorga a tots els ciutadans.

Legalitat i constitucionalitat de les normes jurídiques

Assessorament sobre possibles accions legals davant l’existència d’una norma jurídica que en vulnere una altra o que contradiga la Constitució Espanyola.

Revisió legal d'empreses en relació al compliment de la normativa administrativa

Assessorament legal per a aquelles empreses que vulguen conéixer el seu grau d’adequació i compliment de la legislació administra vigent.

Demane un pressupost sense compromís

Perquè «persona previnguda val per dos»