" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Les deduccions autonòmiques, les grans desconegudes

Les deduccions autonòmiques, les grans desconegudes

Quan arriba la Campanya de la Renda pot ser que pensem, i les deduccions autonòmiques? Però pot ser ja és massa tard, ja que no solament les hem de tindre presents en aquest moment concret sinó al llarg d tot l’any, més que res pels requisits que se sol·liciten per poder gaudir d’elles.

Com has de saber, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) encara sent un impost de caràcter estatal (exceptuant Navarra i Diputacions Forals Basques que tenen les seues pròpies Hisendes) té dos trams: un tram estatal i un tram autonòmic que totes les Comunitats Autònomes, exceptuant les anteriors, tenen les seues pròpies normes.

Depenent de la Comunitat Autònoma on tinguem fixada la nostra residència fiscal podrem aplicar unes deduccions o altres. Els trams autonòmics són aprofitats per les Comunitats per a incentivar les polítiques que elles consideren adequades.

En el nostre cas, ens centrarem en les de la Comunitat Valenciana i tenim les següents:

 • Adquisició de material escolar Comunitat Valenciana.

 • Adquisició d’habitatge habitual per a persones contribuents d’edat igual o inferior a anys.

 • Adquisició d’habitatge habitual per a persones amb diversitat funcional.

 • Lloguer de l’habitatge habitual.

 • Lloguer d’habitatge en altre municipi.

 • Ascendents majors.

 • Ajudes públiques a la maternitat.

 • Quantitats destinades a abonaments culturals.

 • Quantitats (procedents d’ajudes públiques) destinades a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual.

 • Conciliació del treball amb la vida familiar.

 • Contribuents amb dos o més descendents.

 • Diversitats funcional de la persona contribuent.

 • Donacions amb finalitat ecològica.

 • Donacions d’imports dineraris relatives a altres finalitats culturals.

 • Donacions destinades al foment de la llengua valenciana.

 • Donacions Patrimoni Cultural Valencià.

 • Família nombrosa o monoparental.

 • Despeses en escoletes o centres escolars.

 • Inversions per a l’aprofitament de fonts d’energia renovables en l’habitatge habitual.

 • Realització de tasques no remunerades en la llar.

 • Naixement o adopció d’un fill o filla amb diversitat funcional.

 • Naixement o adopció múltiples.

 • Naixement, adopció o acolliment familiar.

 • Obres de conservació o millora, sostenibilitat i accessibilitat de l’habitatge habitual.

Com es pot observar, es posa en valor el naixement de filles i filles, així com també fer donacions a entitats que protegeixen el patrimoni cultural i natural, així com a entintats que promouen la llengua pròpia.

Vine a AF Advocats i t’assessorarem sobre quina és la millor opció per aplicar-te les deduccions a les que tingues dret.