" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Les deduccions estatals i autonòmiques, les grans desconegudes

Les deduccions estatals i autonòmiques, les grans desconegudes

Quan arriba la Campanya de la Renda sempre ens recordem de les deduccions estatals i autonòmiques, però durant l’any cal tenir-les molt en compte, sobretot pels requisits que se sol·liciten per a poder accedir a elles.

 

Hi ha dos tipus de deduccions estatals, les vigents i les que ja estan a extingir -règim transitori que diu la normativa-. Les del règim transitori principalment eren les de “compra de primer habitatge” i les de “lloguer de l’habitatge habitual” ambdues desaparegudes des de l’1 de gener de 2013 i 2014 respectivament.

 

Actualment, de les estatals existeixen 5 deduccions aplicables: maternitat, ascendent amb discapacitat, descendent amb discapacitat, família nombrosa i família monoparental. Aquestes deduccions ascendeixen a la suma de 1200 euros anuals amb la possibilitat de cobrar anticipadament a raó de 100 euros mensuals, si es compleixen una sèrie de requisits que estipula la normativa.

 

Respecte l’autonòmiques dir que cada comunitat autònoma té les seues (excepte Navarra i Diputacions Forals Basques que tenen la seua pròpia Hisenda), en el nostre cas ens centrarem en les de la Comunitat Valenciana.

 

– Adquisició de material escolar Comunitat Valenciana.

– Adquisició d’habitatge habitual per contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys.

– Adquisició d’habitatge habitual per persones amb discapacitat.

– Arrendament de l’habitatge habitual.

– Arrendament d’habitatge en diferent municipi.

– Ascendents majors.

– Ajudes públiques a la maternitat.

– Quantitats destinades a abonaments culturals.

– Quantitats (procedents d’ajudes públiques) destinades a adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual.

– Conciliació del treball amb la vida familiar.

– Contribuents amb dos o més descendents.

– Discapacitat del contribuent.

– Donacions amb finalitat ecològica.

– Donacions d’imports dinerarios relatives a altres finalitats culturals

– Donacions destinades al foment de la llengua valenciana.

– Donacions Patrimoni Cultural Valencià.

– Família nombrosa o monoparental.

– Despeses en guarderies i centres escolars.

– Inversions per a aprofitament de fonts d’energia renovables en habitatge habitual.

– Realització de labors no remunerades en la llar.

– Naixement o adopció d’un fill amb discapacitat.

– Naixement o adopció múltiples.

– Naixement, adopció o acolliment familiar.

– Obres conservació o millora, sostenibilitat i accessibilitat habitatge habitual.

 

Vine a AF Advocats i t’assessorarem sobre la millor opció per a aplicar-te les deduccions a les quals tingues dret.