" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Nota legal

Objecte i acceptació

Este Avís Legal regula l’ús del lloc web www.afadvocats.com, que posa a la seua disposició “AF Advocats”, amb domicili en Avinguda de la Diputació, 21. 46870 Ontinyent (València).

La navegació per este lloc web atribuïx la condició d’usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este Avís Legal, que pot sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant AF Advocats o davant tercers, de qualsevol dels danys i perjudicis que puguen causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’esta obligació.

Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït. L’usuari garantix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comunique a AF Advocats i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis d’este lloc web i a no utilitzar-los per a, entre altres, cap activitat legalment prohibida o que atempte contra la moral o l’ordre públic.

Propietat industrial e intelectual

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codi font, constituïxen una obra propietat d’AF Advocats, sense que puga entendre’s com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre ells més enllà d’allò estrictament necessari per a l’ús correcte de la web.

Els usuaris que accedisquen a este lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len en servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de ningun tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’AF Advocats, sense que puga entendre’s com a cedits que el seu ús o accés atribuïsca a l’usuari dret algun sobre ells.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat per el titular dels drets d’explotació queda prohibit.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut d’este lloc web es de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca totalment l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitzat per a un objectiu específic.

AF Advocats exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La imposibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis o defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’haja accedit a través del lloc web o dels servicis que s’oferixen; b) La presència de virus o altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris; c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, AF Advocats no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, AF Advocats declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora del lloc web i que no siga gestionada directament pel webmaster.

La funció dels enllaços que apareixen en esta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix este lloc web. AF ADvocats no garantix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerix, invita o recomana la seua visita, per tant tampoc serà responsable del resultat obtingut.

AF Advocats no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

AF Advocats no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a la seua disposició en este lloc web ni de les actuacions que en realitze amb ells.

Política de privacitat

Les dades recollides a través dels formularis del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable AF Advocats. Esta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els servicis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que marca la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

AF Advocats es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seua aprovació expressa. Així mateix, AF Advocats cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incompletes o hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la seua finalitat, de conformitat amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se amb esta finalitat a la direcció social, identificant-se adequadament i indicant de forma visible el dret concret que s’exercix.

AF Advocats adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i la resta de normativa aplicable. No obstant això, AF Advocats no assumix ninguna responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

AF Advocats podrà utilitzar cookies durant la prestació de servicis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el programa navegador de manera que s’impedisca la creació de fitxers cookie o se li advertisca.

Si opteu a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no perteneixen a la nostra entitat, AF Advocats no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’estos llocs web ni de les cookies que estos puguen emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que hajau sol·licitat rebre. Si preferiu no rebre estos missatges per correu electrònic vos oferirem la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’estos missatges, en conformitat amb allò convingut en el Títol III, article 22 de la Llei 24/2002 de servicis per a la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Activitats de caràcter il·lícit

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer considere que existixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a travès del lloc web, haurà d’enviar una notificació a AF Advocats identificant-se adequadament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i baix la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituïx la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguen que ser publicades formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en este lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Llei aplicable i fur
Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca al lloc web d’AF Advocats, serà d’aplicació la legislació espanyola.