" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Per què hauries de revisar l’esborrany de la Renda? Els 9 errors habituals en la Declaració de la Renda de 2017

Per què hauries de revisar l’esborrany de la Renda? Els 9 errors habituals en la Declaració de la Renda de 2017

Com diu el nostre lema que seguim dia a dia, en AF Advocats estem per a ajudar-te. Ja ficats en la campanya de la Renda 2017, t’expliquem ací alguns dels errors més comuns que comet l’Agència Tributària en generar el nostre esborrany, i sempre al seu favor.

 

El primer que cal especificar és que l’esborrany que envia l’Agència Tributària es confecciona amb les dades que li arriben a la pròpia Administració, però açò no vol dir que tots siguen correctes o que s’hagen comès errors o omissions —sempre en favor de la Hisenda Pública— per açò us deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb algun dels experts de AF Advocats.

 

  1. Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o minusvalidesa.

Convé prestar especial atenció al fet que els canvis en l’estat civil apareguen reflectits en l’esborrany, així com les defuncions i, sobretot, els naixements, ja que aquests comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. Igualment, han de tenir-se en compte les situacions de minusvalidesa tant personals com a familiars.

 

  1. Declaració individual o conjunta?

A l’hora de fer la declaració de la renda cal triar sempre tributar per l’opció més avantatjosa per a l’economia familiar, encara que la AEAT haja marcat ja prèviament la casella que crea convenient. És a dir, si estàs casat cal analitzar si és més beneficiós fiscalment fer-la de forma individual o conjunta. Així mateix, en els casos de separació o divorci han de reflectir-se les pensions compensatòries entre cònjuges i les anualitats per aliments dels fills sempre que no hi haja dret a percebre mínims per descendents, ja que ambdues augmenten l’import a retornar.

 

  1. Deduccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes pels contribuents i poden reportar-nos importants beneficis fiscals que perdrem si validem amb pressa l’esborrany. Normalment tenen a veure amb les despeses d’ensenyament o estudis, per determinats donatius o autoocupació. Encara més desconegudes són les deduccions estatals per a famílies nombroses o amb descendents amb minusvalideses.

 

  1. La fi de la deducció per lloguer no és per a tots els casos

Si s’estàs pensant a canviar d’habitatge en lloguer, amb la signatura d’un nou contracte es pot perdre fins a un màxim de 909 euros de la deducció estatal per arrendament d’habitatge habitual. La deducció es pot seguir aplicant mitjançant un règim transitori per a aquells contractes signats abans del 31 de desembre de 2014.

 

  1. La deducció per compra d’habitatge encara segueix vigent

En el cas de la deducció per compra d’habitatge habitual, només ha desaparegut per als contribuents que la van adquirir a partir de l’1 de gener de 2013. Cal comprovar que aquesta deducció consta en la declaració, ja que en alguns casos, per errors de l’entitat financera, no figuren dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, per al que ens hem d’assegurar de si existeixen cosines per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

 

  1. Rendiment del treball

Respecte als ingressos, poden existir alguns que no consten en l’esborrany, com és el cas dels pensionistes retornats que cobren de la Seguretat Social estrangera, la qual envia les dades a l’Administració espanyola amb bastant retard, o el de les empleades de la llar. Algunes despeses han de ser inclosos directament pel contribuent com les quotes sindicals, les despeses en defensa jurídica, així com la indicació que, estant aturat, s’ha acceptat un treball que haja obligat a canviar el municipi de residència o si s’és treballador actiu amb discapacitat.

 

  1. Habitatges i locals

Els habitatges i locals buits generen el que es denomina imputació de rendes immobiliàries, un hipotètic ingrés que s’estima en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. Cal comprovar que aquestes imputacions són correctes doncs, a voltes, l’Agència Tributària inclou habitatges que ja no són de la nostra propietat, en les quals viu el excónyuge o que s’imputen únicament solament a un dels cònjuges.

 

  1. Guanys patrimonials.

Has venut un cotxe en 2017 o t’has acollit al Pla PIVE? Doncs tens l’obligació de realitzar la Renda 2017. En moltes ocasions els contribuents obliden declarar els guanys patrimonials, la qual cosa fa que haja de ser l’Agència Tributària qui les liquide després, la qual cosa porta aparellat la seua corresponent sanció. Açò sol passar, sobretot, amb les vendes d’immobles o accions, ajudes oficials del Pla PIVE per a compra d’un vehicle o amb les ajudes per compra d’habitatge.

 

  1. Donacions

Altres deduccions importants que moltes vegades no s’inclouen en l’esborrany són les d’afiliació a algun partit polític o les corresponents a donatius, encara que aquestes últimes ja han de constar en l’esborrany o en les dades fiscals, doncs els receptors han de presentar la corresponent declaració.

 

És per açò que et recomanem contactar amb AF Advocats perquè t’ajudem a realitzar correctament la teua declaració de la Renda i estigues segur que et retornen tot el que t’han de retornar.